Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 875 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Русе реши:

 1. Община Русе да сключи договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД /Фонд/ в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за северна България и „Банка ДСК“ АД  в качеството на съфинансираща институция, по инструмента с цел финансиране на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи“ в Младежки парк Русе при следните основни параметри:
 2. Максимален размер на дълга: до 12 000 000лв. (словом: Дванадесет милиона лева),  предоставен от двама Кредитори, както следва:
 3.  от  „Регионален фонд за градско развитие“ АД:  до 7 080 000 лева
 4.  от „Банка ДСК“ АД: до 4 920 000 лева
 • Кредитополучател: Община Русе;
 • Съдлъжник: Общински пазари ЕООД;
 • Валута на дълга: лева;
 • Вид на дълга: инвестиционен кредит от ФГР Север;
 • Собствено участие: мин. 15% от бюджета на проекта без ДДС, равняващи се на мин. 2 054 000 лв.;
 • Срок на усвояване: до 24 месеца, но не по–късно от 31.12.2023г.
 • Срок на кредита: до 192 месеца;
 • Срок на погасяване: до 168 равни месечни вноски по главница след изтичане на срока на усвояване;
 • Максимален лихвен процент: БДСК:1mEURIBOR +3,45 %, годишно;

                                                         РФГР: 5% от лихвата по кредита на БДСК.

 • Такса управление: БДСК: 0,3% годишно (дължима при подписване на договор и на всеки следващи 12 месеца върху остатъка от кредита)

                                    РФГР: няма.     

 • Такса ангажимент: БДСК: 0,3% годишно, дължима за срока на усвояване;

                                    РФГР: няма.

 • Начин на обезпечение на кредита:
 • Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Русе, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по бюджетната банкова сметка на община Русе, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особения залог;
 • Други условия и изисквания: съгласно индикативно предложение за финансиране.
 • Възлага и делегира права на Кмета на Община Русе да подпише договора за

кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД /Фонд/ в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за северна България /ФГР Север/ и „Банка ДСК“ АД  в качеството на съфинансираща институция,  и договора за особен залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)