Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 875 Прието с Протокол № 33/23.01.2014г.

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:
 
Приема Програмаза развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе през 2014 година (Приложение 1)
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
Приложение 1
 
ОБЩИНА РУСЕ

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ  НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА
 
Предложеният проект за програма на читалищата от русенската община през 2014 г. покрива пълния спектър от дейности, които читалищата развиват в услуга на местните общности. Програмата цели основно повишаване качеството и социалния ефект на читалищния продукт, повишаване капацитета за проектно финансиране на читалищните дейности, оптимизиране на механизмите за ефективно взаимодействие с местните общности, както и устойчиво развитие на читалищата като съвременен общокултурен и информационен център, трайно свързан със стратегиите за допълващо образование.
Очертаните в читалищните програми цели открояват следните основни приоритети и направления в дейността на читалищата през 2013 г.:
 1. Увеличаване на библиотечния фонд и броя на ползвателите на библиотечни услуги (читатели, интернет ползватели и ползватели на специализирани  библиотечни услуги);
 2. Повишаване качеството на библиотечното и информационно обслужване и  специфичните образователни, информационни, социални и интернет услуги, които читалищните библиотеки развиват в рамките на програмата „Глобални библиотеки“;
 3. Разработване на нови проекти и дейности за развитие на културен, образователен и социален продукт, насочен към специфичните нужди  на местната общност.
 4. Готовност и развитие на капацитет за партньорство с други организации за реализация на нови идеи и проекти;
 5. Интензивно развитие на разнообразни форми на обучение, целящи активно взаимодействие с младите хора и децата (курсове, школи, ателиета, работилници, летни читални  и др.);
 6. Разширяване на дейностите, свързани с развитието на любителското изкуство и знанията за родния край;
 7. Разширяване обхвата на дейностите, свързани с културния календар на населеното място: чествания на национални, местни, календарни празници, важни годишнини и други културни събития, повишаващи привлекателността на населеното място (концерти, изложби, творчески срещи, местни, регионални, национални и международни фестивали на художественото творчество);
 8. Повишаване качеството и популяризиране на местния културен продукт чрез активно участие на читалищата в регионални, национални и международни фестивали за любителско творчество;
 9. Повишаване капацитета на читалищата за допълващо и проектно финансиране както чрез местните и национални програмни инструменти, така и чрез ефективно управление на читалищната собственост и допълнителна стопанска дейност.
 
ВЪЗРОЖДЕНСКО ЧИТАЛИЩЕ “ЗОРА 1866”
Гр. Русе
Брой жители на населеното място:
Брой читалищни членове: 152 души
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици – 25 497 бр.;
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г.- 25 720 бр.;
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 3 бр.;
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 16 бр.;
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения – закупуване на нова литература, информационни инициативи в близките училища  и пенсионерски клубове.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Вокална група “Зора” с худ. р-л  Вили Икономов, брой участници – 17 души;
2. литературен клуб “Л. Каравелов” с р-л Крум Гергицов, брой участници – 19 души;
3. Студио “Икономов” с р-л Вили Икономов, брой участници – 12 души;
4. Клуб за алтернативно кино “Група Русефилм”, с председател инж. Владимир Илиев, брой участници – 30 души.
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
Запознаване на интересуващите се ученици с тайните на любителското кинотворчество – беседи, творчески работилници в СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, ОУ “Братя Миладинови” и др. училища.
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
– създаване на ученически клубове на любителите на алтернативното кино в СОУПНЕ „Фридрих Шилер” и ОУ “Братя Миладинови”
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г. – не
6. Знания за родния край
1. “Час по роден край/роден град “ в библиотеката за учениците от началния курс на ОУ “Любен Каравелов” – с прожекции на късометражни филми за историята, архитектурата и личностите на град Русе в миналото и сега.
2. Работа с учениците от ПГО и техния клуб “Съвременник” по запознаването с Русе.
7. Музейни колекции – 3 броя съществуващи :
1. сбирка произведения от автори, родени в Русе;
2. сбирка от късометражни филми;
3. сбирка награди на хор “Родина”.
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1.  Вокална група “Зора”: организиране  на  3  концерта;
2. Вокално студио за поп и джаз “Зора – Икономов”: организиране и участия в годишни концерти; организиране и участия в коледни и новогодишни концерти.
3. Литературен клуб “Любен Каравелов”: провеждане на литературно четене в Евангелистката църква в кв. Дружба; литературно четене на творби на членовете на клуба в чест на 24 май; представяне на нови книги, написани от членовете на клуба.
4. Група “Русефилм”:
 – отбелязване 90 години любителско кино в България и 50 години творческа дейност на Николай Василев, Драган Спасов и Владимир Илиев;
 – реализация на филм за Захари Жандов и тържествена премиера на същия;
 – годишна промоция на създадените през годината нови филми;
 – представяне на книгата на Владимир Илиев за историята на Русенското кино –
5. Библиотечна дейност:
 – организиране на витрини, посветени на годишнини на писатели, личности и събития; дни на отворените врати на библиотеката
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
1.Вокална група “Зора”: участие във фестивала на читалищното любителско творчество; участие в русенския карнавал.
2. Литературен клуб “Л. Каравелов”: участия на членовете на клуба във всички литературни вечери и културни изяви от общоградски характер; провеждане на две срещи с изтъкнати писатели от Русе, София и страната.
3. Група “Русефилм”: участие във фестивал на Минифилм, гр.Попово и участие във фестивал “Защитени зони” Райново -Димитровград.
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси:
1. Вокално студио за поп и джаз :
 – участие в ІХ Национален конкурс “Звездици за Лора” – община Свищов ;
 – участие в Международен конкурс “Маленкие звездочки” – община Варна;
 – участие в Международен конкурс “Речни ноти” – община Тутракан;
 – участие в Национален конкурс “Дъга над Клептуза” – община Велинград;
 – участие в Национален конкурс Шумен – община Шумен;
 – участие в Международен конкурс “Северно сияние” – община Русе.
2.  Литературен клуб “Л. Каравелов” – участие в национални литературни конкурси.
3. Група “Русефилм” – подготовка и провеждане на редовен конгрес на Националната федерация алтернативно кино;
  – участие в Международен фестивал на историческия филм – Шумен;
  – участие в Международен фестивал в Битоля, Македония;
  – участие в Международен фестивал “Берлински прозорец” – Германия.
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.:
  – подготовка и печат на книга за историята на Българското кино, с автор Владимир Илиев и редактор – Крум Гергицов;
 – обучение на кинолюбители от русенските училища.
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала
   – субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 6  бройки: секретар  –  ½  бр.;
библиотекар – ½ бр.; специалист финанси и проекти – 1 бр.; организатор клубна дейност – 1 бр.; ръководител вокална група и студио – 1 бр.; ръководител литературен клуб – ½ бр.; музикант-корепетитор – ½ бр.; хигиенист – 1 бр.
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
  – участие в семинари  и курсове , които се организират  в град Русе. 
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: компютри + софтуер + интернет – 3 бр.; принтери – 2 бр.; – мултифункционално устройство –  1 бр.
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база – да , ако имаме право  и шанс да се включим в проект.
3. Сградата има ли застраховка – не
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране  –  2 500 лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи – не
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) –  2 000 лв.
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство  – не
7. Планирани приходи от членски внос – 450 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНГЕЛ  КЪНЧЕВ 1901”
Гр. Русе
Брой жители на населеното място: за района на читалището около 17 000
Брой читалищни членове:  157
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във – 47 536
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 47 786
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 17
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 34
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
– Улесняване достъпа до информация, а информационната грамотност ще бъде приоритет и през 2014 г. чрез изградената програма в библиотеката .
– Приоритет ще са е – услуги: заемане на литература за дома, е-заявки за търсена литература, презаписване, справки и др.
– Работа с образователни интернет портали.
– Групови обучения за използване на външни мрежови ресурси и бази данни с възможност за предоставяне на пълнотекстова информация.
– Предоставя на ползвателите източници за обществена електронна информация, както и ресурси за културни и социални дейности
– Продължава успешната практика за запазване интереса към културно-историческото наследство, чрез детските клубни форми „Християнска обреди и обичаи” и „Русе – минало и настояще” .
– Продължаваме почина „Предай нататък” за популяризиране на книгата сред по-широка аудитория.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Хор „Дунавски звуци” – М. Ангелов, Стилияна Димитрова, 60 души
2. Камерен ортодоксален хор – А. Ангелова, 20 души
3.  Детска певческа група „Аз пея” – Галина Неделчева, 15 души
4. Певческа формация „Настроение” – Гергана Вичева, 24 души
5. Пънк рок група  СКРОЛЕТИКС – Кирил Терзиев, 4 души
6. Поп рок група РОКАДА – Иво Минчев, 5 души
7. Рок група 5/6 БОИС – Н. Сотиров, 4 души
8. Поп рок група ХАММЕР ДАНС  – Хр.Петров, 5 души
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
1. клуб „Традиция и съвременност”
2. Компютърни курсове за всички възрасти
3. курс по рисуване
4. клуб „Йога”
5. клуб „Паневритмия”
6. клуб ученически „Русе – минало и настояще”
7. видеоклуб за научно-популярни филми
8. курс китара
9. курс ударни инстументи
10. клуб за „Християнски обреди и обичаи” за деца
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
 Група за начален солфеж за деца от 4 до 7 кл.
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
 Курс по рисуване
6. Знания за родния край
Работа със съществуващия ученически клуб „Русе – минало и настояще” с изработване на „родово дърво” от участниците;
 работа с деца за историята на родния  Русе в традиционните часове провеждани в библиотеката ; обсъждане на последните краеведски книги за Русе: „Улиците на гр. Русе” от Х. Лебикян и „Сградите на Русе” от Н. Дойков
7. Музейни колекции (съществуващи) – две постоянни специализирани музейни сбирки:  за читалището е за хор „Дунавски звуци”
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност
инициативи –  всеки месец се организират сбирки на различни актуални теми като за 2014 г.се предвиждат : представяне на книгата „Пътуване към спомена” от М. Зебилянова с участие на проф. д-р Анчо Калоянов, полемика „Дарителството днес!”, „Русенски автори”,
концерти – по повод националните празници 3 март, 24 май, 1 ноември и др., за християнските празници Великден, Коледа
изложби – на автентични мартеници, кулинарни за Великден, Никулден и Коледа
витрини – за Трифон Зарезан и св. Валентин, Великденска, за борбата срещу зависимостите, за годишнини по плана за КПД-2014
чествания – празник на читалището, 3 март, 24 май, Ден на будителите
годишнини на  наши и чужди автори, личности, герои, събития
– конкурси: за автентични мартеници, електронен конкурс за художествена фотография, конкурс за епиграма / карикатура за ученици с награди
– представяне на авторска книга
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
– участие в оперни спектакли на хора съвместно с Държавна опера – Русе по предварителен план за 2014 г. („Травиата”, „Моя прекрасна лейди”, „Мария Десислава”)
– „Сцена край реката” с хора
– фестивал на читалищното любителско творчество
– участие в концертни и оперни постановки на Русенска държавна опера
– Коледен и Великденски фестивал
– рок фестивалите
– фестивал на пенсионерските състави „Талантът възраст няма” и др.
– празник на гъбата в с. Красен 
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
– Вердиев фестивал – 2014 в Италия, гр. Лече
– Международен фестивал „Мартенски музикални дни” 2014
– Международен фестивал на скейтбордистите
– Международен рокерски събор
– „Спирити Бургас” международен рок фест
– в Несебър – национален рок фест със състезателен характер
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
– „Нови пространства за читалищната библиотека”
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
–  за набавяне на нови книги
– „Красива България” – за сградата паметник на арх.
– художествен проект за рекламно фасадно осветление
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала
      – субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 7 души: председател, библиотекари – 3 бр., организатор хор, счетоводител, хигиенист
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
– ежегодно участие в национален форум на библиотекарите, работещи със софтуера на СофтЛиб
– задължително участие във всички квалификационни форми организирани по линия на „Глобални библиотеки” и от Регионална библиотека „Л. Каравелов”
– участие в обучителни програми във връзка с дейността ни, като работа по проекти, менинджмънт, форми на финансиране, финансово обслужване в читалищата и др.
– самоусъвършенстване, ползване на специализирана литература
– запознаване с добри практики на колеги
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства;
4 бр. компютри с периферни устройства, CD, видеокасетофон
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база;
– мултимедиен проектор, DVD
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране – 1 500 лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост  /към т.5/
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) –  5 500 лв.
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство
– не парични дарения /книги, компютър,др./ – 1550
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «ХРИСТО БОТЕВ 1908”
Гр. Русе
Брой жители на населеното място: район Възраждане – 28000 жители
Брой читалищни членове: 165
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици – 22560
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г.  – 165
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 8
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 35
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
–   Подготвяне на библиографски и тематични справки за учащите-читатели на библиотеката от 1 до 7 клас
–  Информация за нова литература на видно място на входа на библиотеката
–  Разнасяне на книги по домовете за читатели със специални социални нужди.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1.Танцова формация за модерен балет „СТАР ДЕНС” – участници 45-50 момичета на възраст от 7 до 18 години, ръководител Антония Косева
     2.   2. Група за популярни песни „ОРФЕЙ” – участници 12, ръководител Ганка Ковачева
3. Певческа група „ЕДЕЛВАЙС” – 8 участници, ръководител Методий Хлебаров
2.      Колективни и индивидуални форми на обучение
1.      Ателие „Аз мога”
2.      Клуб „ Съхрани българското”
3.      Клуб „ Традиции”
4.      Клуб „Художествено слово”
5.      Клуб „Танцувай с мен”
6.  Клуб „Под читалищната стряха”
7.  Клуб „ Читалищно междучасие”
3.      Планирани нови образователни форми през 2014 г.
–  Лектория по  правни теми с участие  на юристи  – 2 бр. 
–    Продължение на лекторията на здравни теми   – 2 бр.  
4.      Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
Създаване на  певческа фолклорна група
5.      Знания за родния край
– събират се материали /спомени, мнения и снимки/ във връзка с историята на читалището, което навърши 105 години.
6.      Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – не
7.      Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1.      Изложби в библиотеката по повод годишнини на исторически и културни дейци.
2.      Изложби в читалището по повод юбилейни и дуги годишнини от националния календар на страната.
3.      Традиционна изложба „Памет без която не можем” съвместно с Общобългарския комитет „Васил Левски” и Фондация „Христо Ботьов” с даренията постъпили в читалището.
4.      Кръгла маса за  3 март и Освободителната война с участието на Организацията на запасното войнство и ТД „Традиция”.
5.      Четения за седмицата на детската книга с ученици от четвъртите класове на СООУЕ.
6.      Традиционна изложба „Великденска мъдрост и красота”
7.      Традиционно връчване на грамоти на деца-активни читатели на библиотеката по повод 24 май. Тържество за празника с културно-просветна програма и с участието  на децата.
8.      Традиционен годишен концерт, съчетан с програма за 10 годишнината на Формацията за модерен балет „Стар денс” в Доходното здание 
9.      Традиционен Пътуващ семинар „По Ботевите и възрожденски места в Букурещ.
10. Творчески и поетични срещи с местни автори.
11. Представяне на книги на  русенски автори в библиотеката на читалището.
12. Представяне на юбилейни издания – книги и юбилейни вестници на Общобългарския комитет „Васил Левски”.
13. „Коледа свята” – традиционни коледни тържества
–     Други текущо през годината – 10
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
– Участие в планираните инициативи от Община Русе , където е подходящо
 и във връзка с празничния календар на Русе
–  Участие в русенския карнавал
–  други по текущи покани
– Участие в певчески или фолклорни регионални  фестивали  – 3
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
– в национални  танцови фестивали  / конкурси/ – 2
– в международни  танцови  фестивали / конкурси/  – 2
– в международни певчески фестивали  – 2 
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
–  Партньорство по проект за възрастните хора по програма „Грудвиг” с „Пенсионерски съюз 2004”.
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
– Проект „Читалището  – начин  да откриеш себе си” свързан с 10 годишнината на танцовата формация „Стар Денс”.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала
– субсидираната численост на персонала (щатни бройки)  –  5 бр.: председател /секретар/,   
Библиотекар, счетоводител, домакин, организатор
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства;
 – Компютърна конфигурация и софтуер АБ в библиотеката
– Компютърна конфигурация и софтуер за електронно банкиране
– Компютърна конфигурация за административни нужди
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база –  не
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТЕВНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране – 2000 лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи  – не
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) – 3000 лв.   
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 500 лв.
5. Планирани приходи от членски внос –  800 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1937”
Гр. Русе
Брой жители на населеното място:   31 147 жители на обслужвания район 
Брой читалищни членове:  166 действителни  и 170  спомагателни
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
 1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици –  33 453
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г.  – с  280 библ. единици
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания  – 10 броя вестници и списания
4. Брой планирани инициативи в библиотеката –  8  /литературни  утра,  витрини, литературни четения и уроци по ББЗ  с ученици от ОУ „Тома Кърджиев”
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения:
–  търсене на допълнителни средства  за закупуване на нова литература  и  привличане на повече читатели
– да продължи организирането на курсове за получаване на начални
компютърни  умения  за хора в пенсионна възраст,  съвместно с доброволци от       Младежки парламент
– продължаване на работата с деца в риск и със специални образователни потребности  чрез надграждане на знанията и уменията, които те придобиха при реализирането  на  проекта „Библиотеката – желана територия на деца със СОП  и деца в риск” по ГСФИП – 2013 на Програма  „Глобални библиотеки”
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Формация “Русчуклийска китка” с ръководител Иван Жеков – 12 човека
 2. Рок група “Gunpowder” с ръководител Пламен Бояджиев – 4 човека
3. Певческа група „Русенски напеви”с ръководител Красимир Маринов – 6 човека
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
1. Обединена школа  по изкуствата:
– клас по пиано и солфеж  – индивидуална обучение
– клас по китара – индивидуално обучение
– клас по класически балет  –  колективно обучение в две възрастови групи
– клас по фотография  –  колективно обучение в три групи
– клас  по изобразително  изкуство  – колективно обучение
2. Клуб за разучаване на популярни народни танци /съвместна дейност със сдружение „Арт Русчук”
3. Клуб за разучаване на салса, бачата, кизомба  /съвместна дейност със „Салса  клуб „Амигос”/  
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
    Клас за обучение   по народно пеене
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
От началото на  новата учебна година  е създадена нова  рок-група от млади    музиканти към школата по китара.
6. Знания за родния край
Към библиотеката има създаден  специален  фонд по краезнание, който е в помощ на  всички учащи, които много често се обръщат към нас с молба за помощ. ще продължим да го допълваме и обогатяваме с нова литература за  Русе и региона.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – не    
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
– Библиотечна витрина  „Зимни народни празници и обичаи”
– Традиционен пролетен концерт на децата от школата по изкуствата 
– Отбелязване “Седмицата на детската книга и изкуствата за деца” с: детско утро с участие на  малките читатели на библиотеката и ученици от музикалната школа, витрина  “Любими детски книжки”
– самостоятелен концерт на балетна школа
– Празник на квартала “Китка здравец за здраве”
–  Концерт-продукция на децата от музикалната школа по случай завършването на учебната година
–   фестивал на младежки рок-групи  “Green Rock Fest   Ruse ”
– Отбелязване Деня на народните будители  с литературно утро  с ученици от ОУ “Тома Кърджиев” и витрина в библиотеката “Будители на нацията”
– “Мама, татко, аз – моето семейство” –  отбелязване  деня на християнското семейство
– “Добре  дошъл, Дядо Коледа!” – празничен коледен концерт Обединената школа по изкуствата към читалището
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. – Фестивал на  любителското читалищно творчество
– Фолклорен фестивал “Златната гъдулка”
– Фолклорен фестивал “От Дунав до Балкана” – гр. Борово
– Регионален фестивал на третата възраст „Върбино”
– Русенски карнавал    
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
– Участие на Балетната школа в  Международен танцов фестивал „Танцуваща река”; Национален детски фестивал “Звезден път” в гр. Разград; в Детски фестивал  “Раховче” – гр. Горна Оряховица; Национална панорама на детското и младежко творчество „Русе –всемир на таланти”; Национален конкурс за танци  – Казанлък
– Рок група “Gunpowder” като организатори и домакини в  “Green Rock Fest Ruse”;
Еко фестивал – Русе;  Рок фестивал  – Русе
– Участие  на певческите групи в Национален  фолклорен събор „Лудогорие”;  „Капански  събор”
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г. – Глобални библиотеки  
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
– По Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе
– Участие на библиотеката по програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност “ на Министерството на културата
– Допълваща субсидия на Министерството на  културата
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала  –  5 /пет/ щатни бройки: секретар, библиотекари – 2,   преподавател по пиано, счетоводител ½  бройка,  чистачка   ½ 
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
Участие на библиотекарите  в годишните семинари на  СофтЛиб , която е доставчик на библиотечния софтуер, по който работи библиотеката.
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: По програма “Глобални библиотеки “ библиотеката е оборудвана с  тринадесет  настолни компютъра, един преносим компютър, мултифункционално устройство  Xerox Phaser, цветен принтер Xerox Phaser, проектор и екран  за мултимедия.  Освен това  за административни нужди   в читалището   работи  една компютърна конфигурация със  скенер/принтер/копир.
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база  –  НЕ
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране –  3 000  лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи 
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност –  1 800  лв.
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство –  2 500 лв.
5. Планирани приходи от членски внос   –  1 000 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 1937”
Гр. Русе
Брой жители на населеното място:   25000
Брой читалищни членове:  151
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици – 24057
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 200 библиотечни ед.
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания  – 8
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 6
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
– Библиотеката  да продължи да бъде средище за културно общуване, самообразование, научно развитие и портал към  необятното информационно пространство                                  
– Библиотечния фонд  системно да се обогатява и допълва с книги и други информационни  източници, съобразени  с читателския  интерес.                           
– Предоставяне  на информация и достъп до административни електронни услуги като се използват  компютрите  по  програма  „Глобални библиотеки”.
– Организиране и провеждане на курсове по начална компютърна грамотност за възрастни хора.
– Клуб „Компютърът – полезен и забавен”
– Да продължи работата по електронния каталог на библиотечния фонд с цел да
се подобри обслужването на читателите.
– Библиотеката да бъде място за насърчаване на четенето на децата и развитие на
творческите им способности.  За целта да се проведат:
– Конкурс – рецитал за лично творчество
– Да се разработи план за лятна работа с децата
– Среща  с  русенски творец 
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. ПФ „Русчуклийка”  -15 души
2. ВГ „Дуня” – 7 души
3. Квартет „Надежда” – 4 души
Худ. р-л Славка Тодорова
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
– Часове по ББЗ
– Компютърни курсове за начинаeщи
– Беседи на здравна  тематика с учениците
– Клуб „Да творим заедно” – Стела Баберкова
– Клуб „С песен светът е чудесен” – Илиана Донкова
– Клуб „Аз танцувам” – Марияна Енчева
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
– Дискусионен клуб – Диана Маринова
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г
    – ДВГ
6. Знания за родния край
– Клуб „Родолюбие” –Милена Цанкова
– Клуб „История на моето селище” –Иваничка Георгиева
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – не
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
– Срещи с местни интелектуалци и художествено-творчески личности
– Изложби, кътове, витрини посветени на бележити дати и събития от културно-
  историческия календар за 2014 г.
– Концерти на любителските състави за Коледа.
– Тържества, посветени на 3 Март, Великден, 24 Май, Ден на народните будители и други.
– Отбелязване патронните празници на читалището и училището.
– Провеждане на мероприятия с учениците от различните етноси, посветени на техни традиционни празници.
 –  Разговори на здравна тематика.
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
 -Художествените любителски състави да участват в организирани от читалището, отдел „Култура” и други институции фестивали, прегледи, конкурси, събори от общински и регионален мащаб.
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
– Съставите имат желание да участват в национални фестивали, конкурси, събори в страната и международни такива, но финансовите средства не могат да бъдат
 обезпечени от субсидията на читалището.
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
 „Глобални библиотеки – България”  
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
– Проект по Програмата на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата
– Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”
– Проект за допълваща субсидия от МК
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала –  4.5 бр.: секретар, библиотекар, счетоводител, чистачка, худ. ръководител, корепетитор
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището-
Семинари, обучителни курсове и други организирани от РБ „Любен Каравелов”, Софтлиб, РЕКИЦ, Община Русе.   
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: 7 бр. настолни компютри, 2 бр. многофункционални устройства, 1 бр. мултимедия, 1 бр. принтер, 1 бр.скенер, 1 бр. подвижен екран, 1 бр. рутер, 1 бр. комулатор -16 порта
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база; – Не
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране    – 3500 лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи     – не
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество)   -1100 лв.
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство-не финансови
5. Планирани приходи от членски внос – 400 лв
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1945 “
Гр. Русе
Брой жители на населеното място: 18 720
Брой читалищни членове:  153
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици – 25 404
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г.: закупуване на нова
литература чрез кандидатстване по проекти и дарения.
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 8 бр.
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 24 бр.
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
– Съвместна дейност със сдруженията “Свят за всички” и “Шанс за всички”, за да
дадем възможност на хората със специални нужди и в неравностойно положение да се
докоснат до българските класици и съвременни автори.
– Беседи и разговори с читателите и гражданите, посещаващи читалището, за събития и годишнини от българския исторически календар.
– Детски кът “ Книгата е твой приятел, научи се и чети!”;
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Драматичен театър – любители –Тодор Кръстев – 12 участници
2. Студия за художествено слово -13 участници
3. Детска вокална група – Диляна Петрова – 18 участници
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
Клуб”Български традиции и история” – г-жа Диляна Петрова – 18 участници
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
Школа по изкуствата – клас акордеон и клас пиано
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
Женска певческа група
6. Знания за родния край
Организирани посещения на исторически и природни забележителности в Русе и областта с читалищни  дейци: Червен – историческа крепост, манастир ”Света Марина”, Пантеон на възрожденците, Исторически музей и други.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – не
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
 ЧЕСТВАНИЯ:
– 141 години от гибелта на Апостола на свободата;
– 136 години от Освобождението;
– 27 март – Международният ден на театъра;
– 24 май –Денят на българската просвета, българската култура и славянската писменост;
– 65 години Драматичен театър – любители”Васил Левски”;
– 01 ноември – Ден на народните будители
– 21 януари – Ден на родилната помощ;
– 08 март – Ден на жената – майка;
– Честване християнския празник Великден;
– 01 юни – Международния ден на детето;
– 20 декември – Коледа;
  За всички велики дати и годишнини подреждане на изложби и витрини в библиоте-
  ката, фоайето, театралния салон,стаята за занимания – подходяща литература,
 фотоси, репродукции, табла;
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
 – Участие в Общинския фестивал на читалищното художествено любителско изкуство;
    – Почитане паметта на героите и поднасяне цветя на честванията на: 20 февруари – Освобождението на Русе, Националния празник – Трети март, 24 май, 2 юни – Денят на Ботев и загиналите за свободата на България, 6 септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия, 22 септември – Обявяване Независимостта на България.
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
Национален конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза, Враца;
Национален конкурс с международно участие на любителските театри, Каварна;
Национален конкурс за изпълнение на Яворови творби, Поморие;
Национален театрален фестивал на любителските театри “Кръстьо Пишурка”, Лом.
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти. – да
– Участие с проект пред МК за обогатяване библиотечния фонд с нова литература.
– Кандидатстване с Проектен фиш за допълваща субсидия към Министерството на културата за заграждане и обезопасяване площадката и входа към читалището.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 4 ½: секретар, завеждащ книгохранилище и библиотечно – информационно обслужване, художествен ръководител, хигиенист
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
    Участия в семинари и обучения за изработване на проекти.
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства – компютър – 1 бр., скенер, принтер и ксерокс.
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база – частични и козметични ремонти при наличие на финансов ресурс.
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
3. Очаквани приходи от проектно финансиране – 3630
– Проектен фиш ремонтни дейности – 1820
– художествено-творческа дейност – 750
– Финансова подкрепа на библиотеките – 1 060
4. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи
5. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество)
6. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 330 лева
7. Планирани приходи от членски внос- 390 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АНЖЕЛА ЧАКЪРЯН 2008”
Гр. Русе
Брой жители на населеното място: 600
Брой читалищни членове: 161
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 4097
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 4250
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 5
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 14
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. – На първо и неотложно място е наличието на модерна компютърна система за откликване на потребностите на членовете на библиотеката. Попълване на книжния фонд с новоизлезлите произведения.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
Танцова формация -12 души – Вартануш Хачикян
Вокално-инструментален състав „Аракс” – 6б души – Манук Филипян
Фолклорна група за народни песни към пенс.клуб „Приста” – 10 души – Мария Райкова
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
Обучение по арменски език
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г. не
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г. – не
6. Знания за родния край
Запознаване с известни арменци от миналото и днес и отбелязване на значими дати.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – не
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
Подготовка и провеждане на 24.04.2014 г. – годишнина от Геноцида над арменския народ от Отоманската империя.Чествания на годишнини на имeнити български и арменски поети и писатели.
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
Фестивал на читалищното любителско изкуство – Русе
Фестивал „Етно ритми без граница” – Русе
Благотворителен коледен концерт – Русе
Регионален преглед на любителското изкуство”Таланта възраст няма” – Русе
Регионален събор „Един ден в Дунавския край” – Тутракан
Фолклорен фестивал на любителското изкуство – Борово
Регионален пенсионерски събор – с. Върбино общ.Дулово
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
Събор надпяване „Авлига пее”- с.Обединение
Фолклорен фестивал „От дума на дума от песен на песен” – Дряново
Фолклорен фестивал – с.Царевец
Фолклорен събор – Трявна
Национален събор „На чист въздух и бистра вода” – Шумен
Национален събор – Разград
Петропавловски събор – В.Търново
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г. – не
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти  – не
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 1 – секретар
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището – да
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства –  1 бр. компютър
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база; – да
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране -2000лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи – не
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност (в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) – не
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – не
5. Планирани приходи от членски внос -95лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2009”
Гр. Русе
Брой жители на населеното място:
Брой читалищни членове: 167
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във библиотечния фонд – 1300 тома
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния ни фонд през 2014 г. е с около нови 500 тома от дарители и закупуване на нови книги.
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания: 1 абонамент, ,,Читалищен вестник”
4. Брой планирани инициативи в библиотеката: 2 изяви, литературно четене и покана към проф. Пламен Павлов за представяне на новите си книги
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения: Електронен регистър на библиотечния фонд, привличане на учащи чрез реклама на библиотеката.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
Фолклорен ансамбъл „Гоце Делчев”. Ансамбъла има състав от 20 хористи и музиканти.
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
Дискусионен клуб ,,Българска история” – около 15 младежи, учащи и студенти.
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
Клуб по ,,Краезнание”
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.: НЕ
6. Знания за родния край
През 2014 г. НЧ ,,Гоце Делчев 2009” ще бъде съорганизатор съвместно с Регионалния исторически музей на състезание по Русезнание през месец май 2014 г.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – не
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
– концерт през месец май 2014 г,.
Програмата от революционни и любовни песни от Македонския край ще бъде посветена на патрона на ансамбъла и на годишнината от гибелта му.  НЧ „Гоце Делчев 2009“ съвместно с Регионалният исторически музей ще представи и изложба, посветена на живота и делото на Борис Сарафов и Александър Протогеров, във връзка с инициативата за издигане на паметна плоча на двамата революционери и офицери.
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
– фестивала ,,Златната гъдулка” Русе
– фестивала ,,Ценово пее и танцува”
– фолклорния фестивал в село Николово „Под небето на Текето”
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси:
– международния конкурс в гр. Борово
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
Нямаме реализация на проекти през 2013 г., които да продължим и през 2014 г.
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
– участие в проекти, свързани с повишаване на информационните възможности на читалището.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – ½ бр. секретар
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището:
Участие в квалификационни курсове към РБ ,,Любен Каравелов”
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: 1 брой компютър.
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база;
Предвиждаме да се закупи принтер-скенер и 1 брой компютър
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
3. Очаквани приходи от проектно финансиране: НЕ
4. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи: НЕ
5. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност (в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество): НЕ
6. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 1000 лв.
7. Планирани приходи от членски внос: 1000 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1928”
Гр. Мартен
Брой жители на населеното място: 3785
Брой читалищни членове: 158
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици – 12480
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 12680
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 5
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 10
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
– продължаване на обученията за граждани по Програма ”Глобални библиотеки – България”;
– справочна дейност;
– изготвяне на документи, търсене на работа онлайн и др.;
– обогатяване и подновяване на библиотечния фонд;
– прилагане на добри практики за участие в проекти;
– онлайн достъп до периодични издания, е-книги;
– провеждане на открити уроци с учениците от ОУ „Отец Паисий” гр. Мартен;
– организиране на лятна читалня и забавни игри в интернет центъра на читалището
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
– ДТС „Мартенски пъзел” с ръководител Мариана Ганчева – 20 участника;
– ГСГПШ „Нежни струни” с ръководител Денка Николова – 10 участника;
– Група за изворен фолклор с ръководител Мариана Ганчева – 12 участника;
– Лазарска група с ръководител Мариана Ганчева – 15 участника;
– Танцов клуб „Тигрис” с ръководител Мариана Ганчева – 20 участника
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
– Клуб „Млад родолюбец”;
– Клуб „Ние можем заедно”
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
–          подготвителна група  към ДТС „Мартенски пъзел”
6. Знания за родния край
–    Провеждане на уроци по краезнание с ученици от местното училище, с цел възпитаване в родолюбие и съхраняване на знанията за населеното място;
–    Продължаване на събирателската дейност на клуб „Млад родолюбец”;
–    Съвместни дейности с РБ „Любен Каравелов”
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – не
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
– Бабинден
– „Великата илюзия любов” – музикално – поетична вечер;
– Трифон Зарезан – съвместна инициатива за отбелязване на празника с Пенсионерски клуб „Здравец” гр. Мартен;
– Базар на мартеницата – организатори и изпълнители  – клубовете към читалището : „Ние можем заедно” и „Млад родолюбец”;
– „Една пролетна усмивка” – кампания за даряване на мартеници;
– Честване 3 март – съвместна инициатива с местното училище; 
– Заговезни – ден за прошка
– Лазаровден и Цветница – лазаруване по домовете;
– „Червен, червен Великден” – Великденска изложба на писани яйца
– Празничен събор на гр. Мартен;
– Дни на отворените врати в библиотеката – приемане на първокласниците за читатели, „Библиотекар за един ден”;
– Празници на българската духовност –витрини, празничен концерт с ОУ „Отец Паисий” гр. Мартен
– Ден на детето;
– „Прочетох, записах, нарисувах” – как да си направим читателски дневник;
– Летен базар на изделия от клубовете към читалището;
– „Забавно лято” – работа с деца /нощ в библиотеката, занимания в интернет центъра/
– Празнични витрини за 06.09. и 22.09.;
– Творческа среща с поетесата Мануела Симеонова – представяне на нейни произведения;
– Поздравителен адрес на ДТС „Мартенски пъзел” за 01.10. – Ден на възрастните хора /Клуб на пенсионера – гр. Мартен/
– Ден на християнското семейство – тържество;
– „Коледно вълшебство” – изложение на клубовете;
– Коледен концерт
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
–    Фестивал на самодейното изкуство – гр. Русе;
–    Фолклорен събор „Златната гъдулка” – гр. Русе;
–    Фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува” – с. Сандрово;
–    Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” – гр. Борово
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
–    Старопланински събор „Балкан фолк” – гр. Велико Търново;
–    Национален събор на читалищата в България – гр. Бяла, обл. Варна;
–    Фолклорен фестивал „Жива вода” – с. Каран Върбовка, обл. Русе;
–    Детски фолклорен фестивал „Охридско слънце” – гр. Охрид, РМакедония
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
Глобални библиотеки – България
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
– За художествена дейност;
– За обогатяване на библиотечния фонд
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 3 бр.: секретар, библиотекар, хигиенист  
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището-да
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1.Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: 7 компютъра, 1 лаптоп, 1 принтер, 2 мултифункционални устройства /цветно и черно-бяло/, 1 мултимедия + екран
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база; – да
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) – 2000 лв.
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 200 лв.
5. Планирани приходи от членски внос – 750 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1924”
Гр. Русе, кв. Средна кула
Брой жители на населеното място: 4200
Брой читалищни членове: 148
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 18 400 тома БФ
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 200 тома
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания; 6 бр. източника
4. Брой планирани инициативи в библиотеката; творчески  срещи, викторина, тематична вечер, детско утро – общо 6
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.- Витрина със заглавия на нови книги, среща със съгражданина Д.Дянков по повод издадената му стихосбирка, здравни беседи, среща с активни читатели, вечер на краезнанието с материали за миналото на селището.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. мъжка певческа група – 8 уч.
2. женска певческа група – 10 уч.
3. група за обичаи – 11 уч.
4. художествено слово – 10 уч.
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
–  курс английски език
– кръжок – българска шевица
 – клуб – модерни танци.
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г. – не
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
– клуб за народни танци,
– група за патриотични и стари градски песни.
6. Знания за родния край
Клуб по краезнание да продължи да издирва стари пословици, легенди , песни и обичаи, характерни за населеното място.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014)
Етнографската сбирка е създадена през 1993 г. и наброява 700 експоната.
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
читалището участва с програма в празнуването на Бабин ден, Ден на виното, Тодоровска кушия, Ден на пъроапостолите – 11 май, Ден на билката, Ден на плодородието, участва с концерти на Великденския празник,  Ден на Съединението, Освобождението –  3 март, коледен концерт, изложби: от градината на трапезата, великденски вкусотии, сръчни ръце с експонати на плетива и бродерии, предстои честване на 90 години читалищна дейност през м. май.
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
Читалищните състави участват във всички фестивали и събори от местен и регионалет  характер. 
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
според финансовите възможности на читалището
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г. – не
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.   не
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 4 бр.: секретар, счетоводител, библиотекар, помощен персонал.
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства; 2 бр. компютри, 2 бр. принтери, 2 бр. скенери
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база – не
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране  – не
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи  – 0
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност (в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество)  – 0
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство  – 200 лв.
5. Планирани приходи от членски внос  – 500 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1915“
Гр. Русе, кв. Долапите
Брой жители на населеното място: 1650
Брой читалищни членове: 80
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 10 070
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 60-70 б. е.
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 6
4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 10
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
5.1. Въвеждане на електронна картотека;
5.2. Творчески вечери – Представяне на книги и срещи с писатели;
5.3. Кръгла маса на тема: „Библиотека, читалище, училище”;
5.4. Кръгла маса на тема: „Работилница за идеи”.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Женска певческа група – ръководител, Мария Ганчева, участници – 16;
2. Мъжка певческа група – ръководител Стефан Бонев, участници – 8;
3. Клуб за народни танци „По нашенски” – ръководител – Кр. Генчева, участници – 15;
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
1. Детска школа за народни танци – ръководител Явор Пиргозлиев, участници – 14;
2. Клуб „Краезнание” – ръководител секретар на читалището, участници – 10;
3. Клуб „Приятели на книгата” – ръководител секретар на читалището, участници – 12;
 4. Летни занимания  – ръководители Румяна Георгиева, участници – 25-30.
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
1. Школа по английски език или испански език.
.2. Клуб „ Цветна градинка” – цветно градинарство в дома.
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
1. Театрален състав
6. Знания за родния край
1. Изследователска работа на клуб „Да съхраним българското” – събиране на обичаи и издаване на книжка;
2. Викторина на тема „Аз познавам и обичам родния край”;
3. Пресъздаване на характерни за селището обичаи;
4. Изготвяне на презентация на тема „Традиция и наследство”.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – не
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
Организиране на концерти, чествания за следните празници:
1. Бабинден;
2. Трифон Зарезан – деня на лозаря;
3. Баба Марта;
4. Трети март – Национален празник на Р. България;
5. 8-ми март – Международен ден на жената;
6. Международен ден на хумора и сатирата;
7. Първа пролет;
8. Международен ден на Земята;
9. Лазаровден;
10. Възкресение Христово – Великден;
11. 24 май – Ден на славянската писменост и култура;
12. 1 юни – международен ден на детето;
13. Международен ден на възрастните хора;
14. 1 ноември – Ден на народните будители;
15.  21 ноември – Ден на християнското семейство и празник на населеното място;
16. Коледни и новогодишни празници;
17. Вечер на таланта;
18. Литературни вечери и четения .
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
1. Фолклорен фестивал „Жива вода”, с. Каран Върбовка, общ. Две Могили;
2. Фолклорен фестивал „Липник” в с. Николово, Община Русе;
3. Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” – гр. Борово, Община Борово;
4. Събор на хърцоите – с. Кацелово, Община Русе;
5. Фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува” – с. Сандрово, Община Русе;
6. Фолклорен фестивал „Златната гъдулка” – гр. Русе, Община Русе.
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
10.1.Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси”-гр. Велико Търново.
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
12.1. Стартиране на проект – Работно ателие „Жива история” – изследване, съхраняване и представяне на историята на родния край; събиране на материали за издаване на книга за историята на квартал Долапите.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 1: секретар
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището – Да
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства – компютри – 5; принтер -1; уредба -1
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база; Да
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи – Не.
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) Не
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 100 -200 лв.
5. Планирани приходи от членски внос – 150-200 лв.
 
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОБУДА 1901”
с. Николово
Брой жители на населеното място: 3000
Брой читалищни членове: 78
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици – 19230
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г.-19380
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания;  5
4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 8
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
През последните години библиотечната система претърпя пълна трансформация, в резултат от съвместните усилия на местната общност, ключовите партньори по Програма „Глоб@лни библиотеки“ и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, но целта на библиотеката си остава същата – да бъде свободно достъпно място, където хората да могат да добиват и обменят информация. Новото лице на библиотеката и новият пакет от услуги за гражданите: компютри за потребителите, достъп до интернет и онлайн информация, електронно съдържание от местно значение, електронни услуги, обучения по компютърна и информационна грамотност, пространство за местни инициативи и събития, дейности, насочени към специфични групи (деца, безработни, предприемачи), приветливи помещения за посетителите, ориентирана към потребителя работа на библиотекарите. Устойчивостта на  Програма „Глоб@лни библиотеки“ е предизви-кателство към обществото и библиотечната общност, която ще повиши участието на гражданите чрез по-добри възможности за използване на информационните технологии и оптимизиране качеството на библиотечно -информационното  обслужване. През лятото освен многократните посещения на деца-потребители в библиотеката с техните препоръчителни списъци се увеличават и посещенията, заради повишения интерес към БИЦ, новата  техника, камери, мултимедия и новите възможности за комуникация.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
– ДТС „Липниче” с хореограф Даниела Хараламбиева – 24 участника
– Женски народен хор за обработен фолклор с диригент Румяна Русева – 22 участника
– Танцов  клуб „Настроение” с ръководител Мъгардич Карекинович – 20 участника
– Група за автентични фолклор с ръководител Атанаска Плачкова – 27 участника
– Коледарска група с ръководител Тодор Паламарков – 17 участника
– Лазарска група – с ръководител Атанаска Плачкова – 8 участника
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
-подготвителна школа  за български народни танци- 2 групи в ОДЗ ”Приказен свят” с хореограф Даниела Хараламбиева
– курс по начална компютърна грамотна грамотност                                                                    – начален курс по дигитална фотография
– клуб „Многознайко”
– клуб за народно творчество”Съхранете българското”
– клуб приятел на книгата
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
1. Мъжка певческа група  с ръководител Румяна Русева
2. Кръжок „Сръчни ръце” с ръководител художничката Виктория Бъсина
3. Спортен клуб по културизъм „Олимпия”  с треньор Ивайло Памуков
6. Знания за родния край
С активното участие на деца и читатели и клуба за народно творчество „Съхранете българското” ще  продължим събирателската и изследователска работа на материали за „Регионалния празник „Липник”- диалог между традиция и съвременност. Издирване на неизвестни текстове, снимков материал за известни николовски фамилии и родове с  принос за местната общност.
Отпечатване на сборник със събраните през 2013 г. лазарски, коледарски, игри на песен хумористични и др.  песни, обичаи, издирвани от кръжока и  изпълнявани през годините от групата за автентичен фолклор и предоставени ни от тяхната ръководител Атанаска Плачкова.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – 1
Музейна сбирка „Бит на с. Николово”
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1. Бабинден
2. ”135 години от смъртта на Любен Каравелов”- изложба от фотоси и книги в библиотеката 
3. Обучителна програма ”Роден крой”- краеведска разходка „Събора в Текето – среща на традицията с бъдещето”                                                                                                   
4. Мултимедийна презентация ”В света на влечугите”
5. „Ти ни трябваш и днес, Апостоле” – един час с живота и делото на Апостола – открит урок, изложба на фотоси и книги в библиотеката
6. ”Баба Марта в библиотеката”- детско утро, изработка на мартеници с кръжока ”Сръчни ръце”
7. Тържество за 3-ти март – факелно шествие, музикално-поетична програма, поднасяне на венци и цветя на войнишкия паметник, прожекция на филми за Освобождението
8. Приложна изложба на николовските художнички  Виктория Бъсина и Стефка Дочева 
9. Маратон на четенето
10. „Лазаруване”- обичай
11. „Великденска работилница”- изложба и уъркшоп „Писани яйца” с кръжока „Сръчни ръце”
12. „Ден на Европа”- витрина и беседа с началния курс
13. „Десетдневка на културата
14. Обучителна програма „Роден край” – Известни николовски фамилии – да направим родословно дърво на рода Памукови
15. „Ден на  детето”- детски спектакъл и изложба на открито ”Моите домашни любимци”
16. Участие на читалищните състави във ФФ „Златната гъдулка”
17. „Ако нямаше огън”- поетична вечер посветена на 15 години от смъртта на Д. Дамянов
18. „С героите на Доньо Донев”- изложба на карикатури в камерната зала посветена на 85 год. от рождението му
19. Лято в библиотеката – занимания по програма, прожекция на анимационни филми и филмирани приказки
20.Читалището организатор и участник в IV НФФ „Да се хванем на хорото на Текето под небето”, Празника на селото и Деня на отдиха в Лесопарка
21. „Захари Стоянов и Съединението”- среща – разговор с Йордан Палежев – послучай 125 г. от рождението на З. Стоянов и Деня на Съединението
21. Ден на музиката – гостуване на Русенската опера
22. Ден на народните будители”- празничен концерт, изложба в библиотеката и беседа
23. Ден на християнското семейство”
24. Коледна магия – детско коледно шоу
25. Участие на коледарската група в  Коледния фестивал пред общината
26. Коледен концерт
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
ФФ ”Златната гъдулка”
Коледен фестивал
Фестивала на третата възраст ”Еньов ден”
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
Танцов клуб „Настроение”:
IV НФФ „Да се хванем на хорото на Текето под небето”
V НФФ „Капанска китка” – Разград
II НФФ „Събрали ми се надиграли в Добруджа”
Женки народен хор:
ФФ ”Сандрово пее и танцува”
ФФ „Ценово пее и танцува”
ФФ „Жива вода”
Ако бъдем одобрени на IV национален  преглед на фолклорните  ансамбли на ЦИОФФ, се надяваме женският народен хор да има покана и за международни изяви. Ще продължи културния обмен на читалището с  „Център за опазване и съхранение на народните обичаи и традиции” гр. Гюргево по силата на двустранния договор за сътрудничество. Предстои сключване на договор и побратимяване с община Ойнако, Румъния.
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
Глобални библиотеки – България
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
Програма ”Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 5  ½: секретар, библиотекар, организатор художествена дейност, счетоводител, хореограф, хигиенист
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището-
Да вземаме участие във всички квалификационни  обучения, организирани от РБ „Л. Каравелов”, РЕКИЦ „Читалища” и др. организации
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: 7 персонални и един лаптоп,1 принтер, 1 скенер, 2 мултифункционални устройства, мултимедия
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база;
Предвиждаме закупуване на аудио система
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) – 2500 лв.
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 500лв.
5. Планирани приходи от членски внос – 600 лв.
 
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1907”
с. Тетово
Брой жители на населеното място: 1 800
Брой читалищни членове: 89
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици – 21 424 тома
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 250 тома
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 8
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 11 + 6 витрини
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения :
– Да продължат обученията по проекта „Добри услуги-доволни потребители”
– Продължава работата с библиотечния софтуер.
– Тематични вечери
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
–          Детски танцов състав – две групи, с ръководител Диляна Ангелова.
първа група – 16 участника, прогимназиален курс, втора група – 20 деца, начален курс.
–          Клуб за народни танци за възрастни ”Анесица”, ръководители на състава Диляна Ангелова и Румяна Попова.
–          Дамски клуб „Настроение” с председател Донка Фердинандова.
–          Коледари – 21 младежи.
–    Лазарки – 16 момичета.
–    Група за изворен фолклор –  ръководител Стефка Русева
–    Женска вокална група за обработен фолклор – ръководител Павлина Андреева
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
–          Курс по компютърна грамотност
–          Образователен курс за е-услуги и запознаване с ел.правителство.
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
–          Информационни технологии за начален курс
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
–          Клуб „Йога за начинаещи”
–          Народни танци за деца от детската градина
6. Знания за родния край – издирване и проучване  на основни тетовски  родове
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014)
–    Колекция от тъканен материал – традиционни и обредни костюми, характерни за Тетово
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1.      125 г. от рождението на Н. Райнов – витрина
2.      110 г. от рождението на Г. Караславов – витрина
3.      Ден на родилната помощ – организиран празник за жените от клубовете
4.      100 г. от рождението на Б. Машалов – тематична вечер „С песните на Б. Машалов”
5.      Трифон Зарезан и Св.Валентин – празник със самодейците
6.      „Поклон Апостоле” – радиопредаване
7.      80 г. от рождението на Лада Галина – витрина
8.      Баба Марта закичва тетовчани с мартеници, изработени от клуб ”Настроение”
9.      3-ти март-Поклон пред паметните плочи на  тетовските опълченци
10. 8-ми март- модно ревю на уникални тоалети и бижута на местен дизайнер и тържество за жените от Тетово
11. 80 г. от рождението на Хр. Фотев – витрина
12. 85 г.от рождението на Вера Мутафчиева – витрина
13. Седмица на детската книга – 190 г. от издаването на „Рибния буквар” – посещение на РБ „Л. Каравелов” Русе
14. 16 април – 135 г. от приемането на Търновската конституция – включване в тържествата – екскурзия със самодейците.
15. Лазаруване из селото
16. Великденско хоро
17. 135 г. от пускането на първата българска марка – филателна изложба от местни колекционери
18. 100 г. от рождението на Андрей Гуляшки – витрина
19. 11 май – Ден на отворените врати
20. 24 май – – честване на Св. св.Кирил и Методий
21. 16 юни – Ден на бащата – Празник на „Тетю” /Легенда за Тетово/ – представяне на родословията на известни тетовски  родове.
22. 150 г. от рождението на П. Дънов – тематична вечер „Искайте сила – имайте вяра”, среща с лектор от „Клуб на Дъновистите” Русе.
23. 95 г. от рождението на Н. Хайтов – витрина
24. Селищен празник
25. Отбелязване Деня на народните будители
26. 70 г. от рождението на Вили Казасян – тематична вечер „С песните на Вили”
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
1.       „Златната гъдулка” Русе 2014
2.Събор на хърцоите – Кацелово
3.Коледуване в Община Русе
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
1.      Трявна – Фолклорен събор „Капитан дядо Никола”
2.Кюстендил – Фолклорен фестивал „Пауталия”
3.Орешака – „Празник на сливата и сливовата ракия” – открита сцена
4.Хисаря – Балкански шампионат по фолклор „Еврофолк Жива вода”
5.Разград –Национален фолклорен фестивал „Лудогорие”
6.Поморие – Фолклорен фестивал
7.Варна – Фестивал на клубовете за народни танци
8.Турция – участие на съставите във международен фестивал
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
1.      Трансгранично сътрудничество с Община Ойнаку, Румъния
2.      „Добри услуги – доволни потребители”
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 5 бр.: секретар, библиотекар, хореограф, счетоводител, хигиенист  
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището – Да – Обучение за работа със сайта на читалището.
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: компютри – 7 бр., принтер –скенер – 2 бр., мултимедия – 1 бр., прожекционен екран – 1 бр.
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база – Закупуване на лаптоп, ламинатор, подвързваща машинка.
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи – 2 500 лв.
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) – 1 200 лв.
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – Не
5. Планирани приходи от членски внос – 190 лв.
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА 1908”
с. Ново село
Брой жители на населеното място: 1200
Брой читалищни членове: 88: 53 действителни, 35 спомагателни
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 15 230
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. 15 500
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания; 3
4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 13
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
а. Редовно и ритмично комплектуване на библиотечния фонд с цел по пълноценно задоволяване на читателските потребности.
б. Заделяне на определен процент от общата субсидията на читалището за нови книги – 10% .
в. Прочистване на библиотечния фонд от остарели по съдържание и физически изхабени  книги, съгласно Наредбата за опазване на библиотечните фондове.
г. С цел опазване на библиотечните фондове да се активизира работата по издирването и прибирането на невърнатата литература.
д. Доразвиване на информационната функция на читалищната библиотека чрез предлагане на нови форми на работа./ обучения
е. Попълване на закупения библиотечен софтуер /електронен каталог/ за обработка, регистрация  на библиотечните материали в библиотеката.
ж. Редовно водене и поддържана на библиотечната документация съгласно изискванията на ЗОБ, както и изготвяне и представяне на годишни статистически отчети за библиотечната дейност.
з. Редовно и ритмично използване на услуги по МЗС с цел по пълноценно задоволяване на читателските потребности.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Женска певческа група – ръководител Димитър Гарвалов – 13 жени
2. Група за автентичен фолклор – ръководител Силвия Стойчева – 9 души
3. Група за народни танци – ръководител Ралица Божинова  – 27 деца
4. Група модерен балет – ръководител Ралица Божинова – 11 деца
5. Група Лазарки – ръководител – Бисерка Борисова – 13 момичета/девойки
6. Група Коледари – ръководител – Кремена Кънчева – 23 момчета/юноши
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
1. Английска занималня – ръководител Антоанета Краева – 7 деца
2. Клуб „Краезнание“ – ръководител Силвия Стойчева –  12 деца
3. Клуб „Лятна читалня“ – ръководител Антоанета Краева – 9 деца
4. Клуб“Спортно ориентиране“ – ръководител – Георги Емилов – 20 деца
5. Клуб”Екология” – ръководител Антоанета Краева – 12 деца
6. Клуб „Йога” – ръководител Валя Колева – 7 жени
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
Компютърни обучения – Добри услуги, доволни потребители.
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
Женска танцова група
6. Знания за родния край
Ще продължи:
– издирване, реставриране и съхранение на предмети от бита, оръдия на труда и облекла на местното население с цел дообогатяване  на етнографската сбирка.
– събиране на родови истории с цел дообогатяване наличния материал за историята на селото.
– събиране на материал от организации, учреждения, институции и други за времето от 50 години на 20 век до днес.
– създаване на „Календар на събитията”
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – 1
Етнографската сбирка съдържа предмети от бита, оръдия на труда и облекла на местното население, родови истории, описани и съхранени местни обичаи и традиции.
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1. „Кои български традиции и обичаи познаваме?- беседа.
2. „Бабинден”- пресъздаване на обичай, общоселско увеселение.
3. „ Природата  – личният принос”- презентация с членовете на клуб „Екология” към читалището.
4. „Какво знаем за 14.02.? Какво празнува българина?”- беседа.
5. „ЛЕВСКИ.”- литературно четене.
6. „Пролет моя” – викторина с клуб „Екология” към читалището.
7. „Да съхраним за поколенията”- организирано издирване и събиране на дрехи, предмети от бита, оръдия на труда, снимков материал и др. от миналото, с цел дообогатяване на етнографска сбирка към читалището.
8. Участие във фестивала на любителското художествено творчество.                                                                                          
9. „България завинаги бъди…”- Общоселско честване.
10. „Как прекрасно е да си жена” – Литературно музикална програма, общоселско увеселение.
11. „Животът на новоселчанина в миналото – Сирни заговезни” – Улелия, хамкане.
12. „Пролет моя, моя бяла пролет !”- „Благовещение – сред природата с песни и игри.
13. СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА /1 – 10 април/
14. „Цар  Лъжец” – състезание по надлъгване.
15. Етноринми без граница – участие в мероприятието.                                     
16. „Селска седянка”- Среща с членовете на клуб” Отечество при СОУЕЕ гр.Русе и групата за изворен фолклор при читалището.                                      
17. „Да запазим природата”- Презентация на клуб „Екология”.
18. „Лазаров ден” – Лазаруване по домовете на новоселчани.                                          
19. Конкурс за най – красиво Великденско яйце.
20. „Люлко, люлко полюлейко…” – надпяване между членове на читалищните колективи
21. „Любимият ми откъс от книга”- литературен конкурс.
22. „Пролетни прегледи на любителското художествено творчество”- район Ново село – гостуват селата: с. Червена вода, с. Семерджиево, с. Хотанца, с. Долно Абланово и с. Ястребово.
23. „Вило се е вито хоро…”- събор на селото, изпращане на абитуренти.
24. „Кой е по – по – най …”- Общоселско тържество.
25. „ Денят на Ботев…”- Честване
26.  „Златната гъдулка”- участие във фестивала.
27.  „Моя Българио…”- литературно просветно мероприятие /екскурзия/.
28.  „Еньовден”-  конкурс за най-добре приготвена погача и карнавал с костюми.
29. „Маратон на лятно четене” – състезание за деца.
30. „Златна нива клас навежда… ”-  откриване на жътвата.
31. „Илинден”- участие в празника на църквата в селото.
32. Урок по краезнание”- беседа  и поход.
33. „Съединението 1885 г. …” – Презентация          
34. Участие в събора на с. Семерджиево.
35. „Моят читателски дневник” – закриване на лятната читалня.
36.  „Денят на независимостта 1908 г. …”- беседа .
37. Откриване на новия работен сезон. Международен ден на музиката и поезията, и възрастните хора : литературно-музикална програма.
38. „България и будителите…”- беседа.                    
39. „Моето дърво…” – беседа с клуб „Екология”, засаждане  дървета в селския парк.
40. „Ой Коледо, мой Коледо…”- празнично тържество.    
41. „Стани Нине…”- коледуване по домовете.
42. „Да празнуваме заедно…” – увеселение.
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
Ден на любителското художественно творчество
Етноритми без граница
Златната гъдулка
Фестивал на харцоите – Кацелово
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
Глобални библиотеки – България
12.              Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
Лазаруване и Коледуване на градското дете в Ново село – съвместно с клуб ”Отечество при СОУЕЕ гр.Русе
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 2,5: секретар-библиотекар, счетоводител 0,5 бр., техн. изпълнител 1 бр.
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства;
Компютър – 6 бр., принтер – 1 бр., принтер, скенер и копир – 2 бр., проектор – 1 бр.
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база; не
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране 1000,00лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи – 2200 лв.
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество)
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство  – 1000 лв.
5. Планирани приходи от членски внос – 800 лв.
 
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ТОМА КЪРДЖИЕВ 1873”
с. Червена вода
Брой жители на населеното място: 1420
Брой читалищни членове: 57
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд;     13 215
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г.               150
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания;                                                     2
4. Брой планирани инициативи в библиотеката;                                           15
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
– библиотеката се включва в разработването и реализацията на начинания, както с библиотечна насоченост, така и в направление ”Краезнание”с участието на изследователи-читатели
– обучителни курсове за начална компютърна грамотност
– закупуване на нова литература, за привличане на нови читатели
– популяризиране дейността по програма ”Глобални библиотеки” сред младите хора
– творчески и поетични срещи с местни творци
– лектория „Здраве за мен, за теб, за всички нас”
– Червена вода – минало, настояще – събиране материали и изработване на родово дърво
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Група за автентичен фолклор – ръководител Димитричка Коджабашева – 8 жени
2. Група за народно пеене –  ръководител Марко Марков –  9 жени
3. Група за стари градски песни – ръководител Марко Марков – 9 жени
4. Формация за модерни танци  деца – ръководител Иван Иванов – 8
5. Лазарки – ръководител Ганка Йорданова  – 10
6. Група за художествено творчество – ръководител Светлана Иванова – 6
7. Група за народни танци – деца – ръководител Иван Иванов – 10
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
1. Курсове  – компютърна грамотност
2. Лятна читалня
3. Клуб ”Екология”
4. Клуб ”Сръчко”
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
Клуб „Краезнание”
Група за „Християнски обичаи и обреди”за деца
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
Модерни танци – деца
Народни песни – деца
6. Знания за родния край
Излети в различни местности в селото и Русенския край
Поход „По стъпките на Червеноводската чета” във връзка с годишнината
По РТВ беседи за родния край
Популяризиране на Историята за Червена вода
Организиране на състезания,викторини с цел обогатяване знанията за родното село
Издирване на местни обичаи и материали за родовете в Червена вода
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014)
Музейна сбирка, посветена на Тома Кърджиев
Етнографска колекция
Колекция от автентични съдове, монети и оръдия на труда
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1. За Ботев и неговото творчество – беседа РТВ
2. „Зимните празници и обичаи за съвременния червеноводчанин” – беседа РТВ
3. Бабинден – пресъздаване на празника – народно веселие
4. Празник на лозаря и винаря – пресъздаване на обичая със самодейците
5. Обесването на Васил Левски – беседа по РТВ и витрина в библиотеката
6. Ден на самодееца-празник със самодейците, посрещане на Баба Марта, конкурс за най-красива и оригинална мартеница
7. Освобождението на България – тържество,беседа,поднасяне цветя на паметниците
8. Ден на жената-майка и любима – стихове и песни за мама
9. Пролет е дошла – за кокиче и минзухар в гората сред природата с клуб ”Екология”                          
10. Седмица на детската книга и песен
11. Дни на отворени врати в библиотеката – библиотекар за един ден
12. Четене и разходка из любими книги
13. Деня на Св.св. Кирил и Методий – беседа РТВ
14. Ден на българската култура – празник в библиотеката с най-малките читатели
15. Лазаруване в село
16. Великден на мегдана
17. Ден на детето-празник с нашите деца-хубави
18. Еньовден – обредно събиране на билки, съвместно с жените от пенсионерски клуб „Росна китка”
19. Празник на селото – събор
20. Маратон на четенето с участниците от лятната читалня
21. Изложба в библиотеката на направеното от сръчковците
22. Четене на любими приказки в библиотеката и с децата от ЦДГ
23. Ден на Съединението – беседа РТВ, екскурзия до Велико Търново
24. Ден на Независимостта – беседа РТВ
25. Поход по стъпките на Червеноводската чета
26. Кулинарна изложба и празник на плодородието в село
27. 01.10 – Ден на музиката и на възрастните хора – празник със самодейците и клуб на пенсионера
28. Ден на Будителите – стихове, песни и цветя за нашите герои
28. Ден на християнското семейство – среща на три поколения
29. Коледна елха на площада – украсяване,запалване на светлините,коледно парти със самодейците
30. Коледуване по домовете
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
Общински преглед на любителското народно творчество
Фолклорен фестивал ”Златната гъдулка”
Фолклорен фестивал – Сандрово
Фестивал на харцоите – Кацелово
„Шарено хоро” – Русе
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
Международен фолклорен  фестивал – Дорково
Фолклорен фестивал Свищов, Балчик
Силистра, Враца – фестивал на старата градска песен
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
”Глобални библиотеки-България”- продължават
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
Проект на МК за ремонт на читалищната сграда
Проект на МК за обогатяване на книжния фонд
Проект към фондация „Лале”- за етнографска сбирка
Проект за съвместната художествено-творческа дейност с побратименото селище в Унгария – Ракоцифалва
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 2: секретар–библиотекар и худ.ръководител
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището -Да
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства;компютри – 6; принтери -2 ;скенер -1; проектор -1
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база – да
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране – 2 000 лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи                                                                                             – 2 000 лв.
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност (в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество)
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 500 лв.
5. Планирани приходи от членски внос – 250 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1927”
с. Семерджиево
Брой жители на населеното място: 1370
Брой читалищни членове: 52 действителни 
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 8079
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г.
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 3 бр.
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 9 бр.
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
Читалището ни е одобрено на етап 2011 г. по програма „Глобални библиотеки”. Доставена е техниката и е разкрит информационния център по програмата. По този начин ние станахме конкурентноспособни в библиотечно-информационното обслужване на равно с други библиотеки. Читалището ще продължи да организира открити уроци с учениците от ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, ще продължи и работата в лятната читалня.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
– Фолклорна група за пресъздаване на обичаи – 8участника, ръководител В. Христова
– ДВГ ”Звънче” – 12 участника, ръководител Виктория Христова
– Певческа група за турски фолклор -12 участника, ръководител Иджран Ибрахимова
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
– Курсове по Начална компютърна грамотност – обучител Виктория Христова
– Клуб „Млад приятел на книгата”- 10 участника, ръководител Виктория Христова
– Клуб „Роден край” – 5 участника, с ръководител Виктория Христова
– Клуб „Изобразително изкуство”- 9 участника, ръководител Виктория Христова
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
6. Знания за родния край
Създаден клуб „Роден край”- стреми се да обогати  етнографската сбирка в сградата на кметството, събира сведения за бита и традициите на населеното място
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014)
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1. „По стар български обичай – Бабин ден”- общоселско тържество.
2. Подреждане на витрина със справочна  литература, книги и други по случай 1 февруари – деня на лозаря и винаря.
3. „Обесването на Левски”- презентация и подреждане на витрина.
4. Участие във фестивала на любителското художествено творчество”     
5. „Бъдете благословени скъпи майки”- общоселско тържество.
6. „Пролет ”- сред природата с песни и игри…                                                                                                                                                                                                           
7. СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА (1 – 10 април)
8. Лазаруване  – традиционен обичай                                                                    
9. „Великденски празници” –  детска работилница и конкурс за най-красиво яйце.                                           
10.Общоселско тържество за Гергьовден и Хъдърлез
11. Рецитал за Деня на славянската писменост и култура               
12. 1 юни – Ден на детето – състезателни игри 
13. „Денят на Ботев…”- презентация .
14. Лятна читалня с деца от клуб „млад приятел на книгата“
15. Тържество за  Рамазан байрам.
16. Общоселско тържество – празник на селото   
17. „Денят на независимостта ” – презентация и беседа .
18. Тържество за Курбан байрам.
19. Откриване на новия работен сезон. Международен ден на музиката и поезията: литературно-музикална програма.                                                                                                     
20. „България и будителите…”- презентация                                                                                                                           
21. Коледно общоселско тържество – празничен концерт  
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
1. Участие във фестивала на любителското художествено творчество
2. участие в инициативите на РБ „Любен Каравелов”
3. Пролетни прегледи на любителското художествено творчество”- район Ново село – участват селата Червена вода, Семерджиево, Хотанца и Ястребово.
4. „Великденско хоро на мегдана”- общоселско честване. Гостуване на читалище „Тома Кърджиев“ с.Червена вода
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
1. участие в национални конкурси за поезия
2. участие в инициативите на Асоциация съвременни читалища и Българска библиотечно-информационна асоциация:
3. Участие в Националния маратон на четенето със следните инициативи:
„Аз вече чета в библиотеката“ – първокласниците сами четат книжки в библиотеката.
„Вечните детски книги“ – изложба.
„Великден и пролетните празници в литературата“ – четене на подходящи произведения с       участниците  в клубовете  към читалището./детска великденска работилница/
„Любим герой от приказка“ – изложба на рисунки.
Участие в  „Библиотеките-партньор в образованието”във връзка с националната библиотечна седмица съвместно с ОУ”Св.св.Кирил и Методий”с. Семерджиево,със следните инициативи:Дни на отворените врати и Изложба на литература „В помощ на ученика”
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
Глобални библиотеки
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
1. Проект за ремонт и подмяна на дървената част на подпокривното постранство на сградата на читалището.
2. Проект за обогатяване на библиотечния фонд на читалището
3. Проект за закупуване на озвучителна уредба за нуждите на читалището
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала -1 щатна бройка: секретар-библиотекар
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
предстои професионално обучение на библиотекаря, за придобиване на квалификация по професия” Библиотекар”
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства; -1 компютър,1 принтер за административни нужди и 3 броя компютри и 1 мултифункционално устройство, мултимедия и екран
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база;
– закупуване на озвучителна уредба
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране – 200 лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи                                                                                                                      -2500 лв.
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество)
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 30лв.
5. Планирани приходи от членски внос -70 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ.ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ 1902”
с. Басарбово
Брой жители на населеното място: 1457
Брой читалищни членове: 62
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 9994бр. тома;
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 100 бр. тома
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 2
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 3
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения:
– закупуване на нови книги, като паралелно с това се оформят кътове с анонси към тях;
– оказване помощ предимно на възрастни хора при търсене на информация от интернет;
– организиране на лекции по теми, интересуващи земеделците, овощарите /отглеждане, съхраняване, вредители по културите/;
– осигуряване достъп до интернет за възрастните хора;
– срещи-разговори с деца за популяризиране на добри практики при преодоляване агресията на улицата, на стадиона и в киносалона;
– организиране на турнири и състезания с образователна насоченост  за деца от селото.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Женска певческа група – ръководител: Спасийка Димитрова, 20 участника;
2. Състав за народни танци – ръководител: Григриян Димов, 20 участника;
3. Детска театрална група – ръководител: Ирина Тодорова, 20 участника.
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
1. Женска фолклорна група;
2. Състав за народни танци;
3. Клуб „Кулинарни фантазии”;
4. Клуб „Моята цветна градинка”;
5.  Клуб „Художествено слово”;
6. Клуб „Майстор по колоездене”.
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
– Клуб „Руски език”
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
– Клуб „Природата на Басарбово през фотообектива”
6. Знания за родния край
– ще продължи създаването на фонд с професионални видеозаписи на характерни за селото традиции и обичаи, които да се предават на идващите поколения;
– Викторина с деца от селото „Аз зная повече за моето село”;
– Продължаване дейностите по издирване на материали и създаване на албум за загиналите във войните жители на селото и публикуването им в интернет.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014)
– поддържане на постоянна изложба „Съхрани българското в с.Басарбово” в сградата на читалището.
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
– Бабин ден;
– 1 март – Ден на самодееца; 3 март – Национален празник; 8 март – Ден на жената;
– Лазаров ден
– Великденски концерт и организиране на великденска изложба „Цветята и хората”;
-6-ти май – Гергьовден,;
-24 май  -Ден на славянската писменост;
-2 юни-Ден на Ботев и загиналите за народна свобода и заря;
-Участие в Златната гъдулка и фестивали в региона;
– Бране на билки по Еньовден;
– Лятна детска работилничка;
– Празник на читалището и събора на селото;
– Коледен концерт.
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
– участие в Златната гъдулка;
– фестивали в региона. 
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
– фестивалите в гр. Борово, с. Николово и др.
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
– за повишаване енергийната ефективност на сградата чрез смяна на дограма и саниране.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала: 1 щатна бройка – секретар-библиотекар
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
– да, придобиване на библиотечна правоспособност за сметка на обучавания.
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: една стационарна компютърна система с принтер; един преносим компютър; един проектор; един прожекционен екран.
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база;
– закупуване на столове за салона на читалището;
– подмяна на завесата в дъното на сцената;
– закупуване на озвучителна техника и стойка за микрофон;
– закупуване на каса за съхраняване на мултимедийната техника;
– закупуване на 2 бр. нови стилажи за книги.
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране – 0 лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи – 1325 лв.
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност (в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) – 360
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 100 лв.
5. Планирани приходи от членски внос – 155 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1928”
с. Хотанца
Брой жители на населеното място: 823
Брой читалищни членове: 50
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 7612бр.;
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 85 бр..
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 3 бр.
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 22 бр.
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
– Кът – изложба с ново закупената литература
– Разнасяне по домовете на възрастните читатели от ново получената  литература
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
– Група за изворен фолклор – ръководител Надя Спасова – 15 участника
– Група за стари градски песни – ръководител Надя Спасова – 20участника
– Група „Лазарки”- ръководител Надя Спасова – 10 участника
– Група за народни и модерни танци – ръководител Надя Спасова – 35участника
– Група Коледари – ръководител Иван Маринов -10 участника
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
– клуб „Лятна читалня за деца”
– клуб „Знание”
– клуб „Здраве
– клуб „Млад любител на книгата”
– клуб „Аз мога да чета”
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
– Лятно училище за млади и стари-обучение на възрастните хора на работа с компютър.
– Различни по етнос – но заедно във всичко.
– Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията.
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
– Училище за млади и стари: обучение на възрастните хора на работа с компютър.
– Малките момичета се учат да плетат и бродират.
– обучение на дървен струг  – как се правят вретена и дървени лъжици?
6. Знания за родния край
– Издирване, реставриране и съхранение на предмети от бита
– Запазване облеклата на местното население с цел направа на етнографска сбирка.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014)
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1. „Бабин ден”- пресъздаване на обичая „Къпане на бабата”
2. ”Как празнува българина Зарезан”- избиране Цар на лозето и виното1
3. Васил Левски  – годишнина от обесването 
4. Трети март – национален празник – концерт
5. Осмомартенска седянка „Мила мамо – честит празник” – общоселско честване.
6. „Тодоровден”- общоселски кушии надбягване с коне
7. „Пролет моя” – с песни и танци сред природата
8. Седмица на детската книга, четене на любими приказки с децата  
9. „Лазаруване” – пресъздаване на обичая по домовете
9. „Червен, червен Великден”- конкурс за най-красиво боядисано яйце
10. Великденско хоро на мегдана. Изложба най красив  и вкусен козунак
11. Празник с първокласниците – Всички букви зная мога да чета.
12. Първи юни  празник на детето – състезание по народна топка, футболен  мач и рисунка на асфалт.
13. Куклен театър за децата
14. Денят на Ботев – рецитал
15. Еньовден – празник сред природата 
16. „На жътва”- откриване на жътвата
17. Работа с възрастните хора – компютърни обучения
18. Съединението на България – беседа
19. Отново на училище
20. Денят на независимостта  – беседа 
21. Откриване на новия творчески сезон
23. Празник на селото – музика, песни и танци
24. Коледа пристига – общоселско честване
25. „Стани, Нине господине” – коледуване по домовете.
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
Преглед на  любителското творчество гр. Русе
Преглед  в село Ново село.
ФФ „Златна гъдулка”
„Сандрово пее и танцува”
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
Поради липса на средства в читалището няма планирани участия в национални и международни форуми.
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
Попълване на библиотечния фонд на читалището.
Изработка на реквизити за сценични изяви.
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала: 1 щатна бройка – секретар-библиотекар
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището – а
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства;
Компютърна система – 3 бр.; мултифункционално устройство -1 брой
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база;
 Да – още 3  бр.компютъра
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране – 1000 лева
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи: От рента на земя – 1500 лева
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност (в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) – от наеми – 400 лв
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство
5. Планирани приходи от членски внос – 100 лв.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1928”
с. Долно Абланово
Брой жители на населеното място: 212 човека
Брой читалищни членове: 51  човека
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 5912 броя
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. –   50 броя
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 3  броя
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 2 броя
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
По-чести срещи с населението и разясняване за  мястото и дейността  на  читалището, което заема в живота  на населеното  място
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Певческа група –  р-л Божанка  Узунова – 5 човека
2. ГАФ”САМАКИТКА” – р-л Божанка Узунова – 7 човека
3. ГСГПШ „Ален Мак”- р-л Божанка  Узунова – 11 човека
4. Група „Лазарки на  Долно Абланово”- р-л Николина Иванова – 5 деца
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
Кръжок „Ръкоделие”-р-л Николина Иванова
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
Клуб „Краезнание” – р-л Николина  Иванова  – 6 деца
Клуб „Лятна читалня”- р-л Николина  Иванова – 9 деца
Клуб „Отечество” р-л  Николина Иванова -12 човека
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
Дует – р-л Божанка Узунова; Трио – р-л Божанка Узунова
6. Знания за родния край
Издирване, реставриране и съхранение на предмети от бита, оръдия на труда и облекла  на местното население с цел  дообогатяване на етнографска сбирка.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014)
(моля, опишете съществуващите музейни колекции, както и тези, които възнамерявате да създадете през 2014 ако е приложимо)
Етнографска  сбирка  на бита
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
Бабин ден, Трифон зарезан,Осми март, Първа пролет, участие  във  Великденското хоро  в с.Червена вода, 6 септември – Деня на съединението,събора на селото, Коледа и Нова година 2 кулинарни изложби
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
Фестивал  на любителско то творчество
Златната гъдулка
Фестивал на билките „Еньовден”
„Под небето на Текето – Николово
Фестивал по фолклор „Сандрово пее и танцува” 
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
Балканфолк – Велико Търново
Световен шампионат по фолклор – Несебър
Международен фестивал по фолклор – Дорково
От Дунава до Балкана – гр. Борово
Международен фестивал за ветерани в Македония
Фестивал за СГПШ „Мара Врачанка” – гр.Враца
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г. – няма
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти – 2
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 1 щатна бройка – секретар-библиотекар
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
Не,  поради липса  на  средства
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: компютър, принтер, озвучителна   техника
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база
 Закупуване на скенер
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране – 2000 лв.
4. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи   – няма
5. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) рента – 1151 лв.
6. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – няма
7. Планирани приходи от членски внос  153 лв.
 
 
ЧИТАЛИЩЕ: „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1928“
с. Сандрово
Брой жители на населеното място:  1350
Брой читалищни членове:  50
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 7820
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 50
3.  Брой на абонираните за 2014 г. издания – 4
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 3
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
–  закупуване на нова литература за привличане на повече читатели
– организиране на курсове за получаване на начална компютърна грамотност за            хора в пенсионна възраст
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
– Вокална група за народни песни, р-л Радка Митева, 15 участника
– Певческа група за автентичен фолклор, р-л Радка Митева, 15 уч.
– Мъжка певческа група, р-л Ивайло Лазаров, 6 уч.
– Група за народни обичаи, р-л Радка Митева , 17 уч.
– Коледарска група, р-л  Евгени Нонев, 10 уч.
– Танцов състав за ученици и младежи, р-л Величка Бистрашка, 20 уч.
3.      Колективни и индивидуални форми на обучение
– клуб за народни танци
– клуб „Лятно училище“
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
– клуб „Сандрово минало и развитие“
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
–  група за стари градски песни
6. Знания за родния край
–   продължава събирателската дейност за обогатяване на музейната сбирка
–   провеждане на открити уроци с ученици и запознаване с предмети от бита на сандровчани.
–   посещение на музейната сбирка от населението и гостите на Сандрово.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014)
– етнографска музейна сбирка създадена през 1978 г.
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
Чествания:  – Бабинден, Осми март, Ден на самодееца, Първа пролет
Празнуване: – Тодоров ден с традиционна кушия, състезания, музика
                        –  Лазаруване на лазарската група към читалището
Концерти:   
–    „Великденско хоро“ в Сандрово – концерт на самодейните състави към читалището, изложба на детски рисунки на великденска тематика, състезание за най-шарено и най- здраво великденско яйце, надиграване на именници
–   Първи юни – детски празник – състезание с колелета, бягане с чували, забавни игри, рисунки на асфалт, изложба на детски рисунки и „моят домашен любимец“, детска концертна програма
–   Трети фолклорен фестивал “Сандрово пее и танцува“
–   събор на Сандрово с концертна програма
–   „Коледно тържество“ – концертна програма от ученици  и раздаване на подаръци от Дядо Коледа.
–   3посрещане на Нова година на площада с музика
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
– Фестивал на читалищното самодейно изкуство, 
– Златната гъдулка,
– Фестивал  на билките  „Еньовден“– лесопарка  Николово,
– ФФ „Жива вода“- Каран Върбовка,
– „На Текето – под небето“ – Николово
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
– ФФ „От Дунав до Балкана“ – Борово
– ФФ „Сандрово пее и танцува“
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
– проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“
–  проект „Подпомагане дейността на народните читалища“
– проект „Подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата“
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала: 1 щатна бройка – секретар-библиотекар  
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището – да
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: компютри – 4 бр., принтери – 2 бр.
2.       Планирате ли обновяване на материално-техническата база;
– да, ако има средства
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТЕВНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране  – 1000 лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи     – 3000 лв.
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност ( в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество)  – 1260 лв.
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 500 лв.
5. Планирани приходи от членски внос  -150 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “МАКСИМ  ГОРКИ 1928”
с. Просена
Брой жители на населеното място: 750
Брой читалищни членове: 50
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 6979 бр.
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – 7170 бр.
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания – 5 бр.
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 10 бр.
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
Със закупуване на нова литература и обновяване на колекциите активизираме  интересът към четенето с което се съдейства за развитие на библиотеката като основен център за духовност, придобиване на знания и информация.
С наличната компютърна техника и интернет се стремим да отговорим адекватно на нуждите на населението.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
1. Вокална група – 13 участника,  р-л  Марийка Узунова
2. Коледарска група – 7 участника,  р-л  Любомир Колев
3. Театрална трупа – 5 участника,  р-л  Цветанка Лазарова
4. Детска група „Лазарки”- 6 участника,  р-л  Цветанка Тодорова
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
1. Клуб „Млад рецитатор”
2. Клуб „Ръкоделие”                       
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.  
Курс по начална компютърна грамотност за възрастни.                     
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.    –
6. Знания за родния край
      Събираме сведения за историята на селото от възрастни и запознати хора.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) Да.
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1. Бабин ден – общоселски празник
2. Обесването на Левски – кът
3. Освобождаване на България – кът
4. Международен ден на жената – празнична вечер с литературно-музикална програма
5. Лазаруване – лазарки из село
6. Великденска изложба на боядисани яйца
7. Великденски концерт
8. Априлско въстание – кът
9. Ден на славянската писменост – тържество с детска програма
10. Ден на детето – награждаване на първокласниците и най-четящите деца, детска програма, игри и състезания
11. Ден на Ботев и падналите за свободата – кът
12. 18 юни – годишнина от смъртта на Алексей Максимович Пешков (М. Горки) – кът
13. Съединението на България с Източна Румелия – кът
14. Ден на независимостта – кът
15. Преди Традиционния събор на селото – концерт
16. В деня на събора – общоселско хоро с оркестър
17. Ден на народните будители – кът
18. Ден на християнското семейство – изложба на Клуб „Ръкоделие”
19. Коледно тържество – концерт
20. Коледуване – коледари из село 
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
  Фестивал  на  любителското  творчество  в  Русе. 
  „Златната гъдулка” – гр.Русе                                                                        
  „Сандрово пее и танцува” – с.Сандрово,
   „Жива вода” – с. Каран Върбовка,
   “Ценово пее и танцува” – с.Ценово 
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
   “Тополи пее и се смее”- с.Тополи
   „Фолклорен извор” – с. Царевец
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.                     –
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
Проекти по програми на Министерството на културата за закупуване на нова литература; за закупуване на озвучителна техника; за ремонт на читалищната сграда
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 1 щатна бройка – секретар-библиотекар
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището
 Да, ако има организирани обучения от РЕКИЦ, РБ „Любен каравелов” и др.
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1.      Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства: 1 компютър и 1 копир
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база;
– да, ако има средства
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране                                                   –
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи                                                                                                                       – 2500 лв.
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност (в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) – 360 лв.
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 40 лв.
5. Планирани приходи от членски внос  – 100 лв.
 
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 1951”
с. Ястребово,
Брой жители на населеното място: 460
Брой читалищни членове: 50
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 4751
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г.  – 100
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания –  4
4. Брой планирани инициативи в библиотеката – 6
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
Група за модерни танци
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
Фолклорна група за турски песни
6. Знания за родния край
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014)
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му
1.      По стар български обичай – Бабин ден”- общоселско тържество
2.      ”Какво знаем за 14.02.?
3.      Какво празнува Българина?”
4.       Работилница за мартеници
5.      ”Как прекрасно е да си жена”- Общоселско тържество
6.      ”Великденски празници” 
7.      Денят на Ботев…”
8.      Ден на детето – рисунка на асфалт
9.      Ден на народните будители
10. мюсюлманския празник  Байрам,
11. Коледа
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
– Преглед на любителско художествено творчество – гр. Русе
– Пролетен преглед  с. Ново село
– “Великденско хоро” – с. Червена вода
– събора на с.Семерджиево
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г.
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти. 2бр
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 1 щатна бройка – секретар-библиотекар
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището ДА
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства; 1 бр. компютър, 1 бр. принтер
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база;
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране – 2500
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност (в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество)
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство
5. Планирани приходи от членски внос – 50 лв.
 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА 1927“
с. Бъзън
Брой жители на населеното място: 1350
Брой читалищни членове: 63
СЪЩНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
1. Библиотечно и информационно обслужване
1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 9 540
2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2014 г. – с 200 библ. единици
3. Брой на абонираните за 2014 г. издания; два ежедневника и един седмичник
4. Брой планирани инициативи в библиотеката; – 30
5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 2014 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.
·         Закупуване на книги;
·         Абониране на повече периодични издания;
·         Набор и печат, копиране, сканиране;
·         Отбелязване на значими дати и годишнини на събития и личности от историческия и културен календар;
·         Срещи с творци и дейци на културата;
·         Представяне на книги и литературни четения;
·         Разработване на собствени проекти и участия като партньор;
·         Изложби по различни поводи
2. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще поддържа през 2014 г.
– Фолклорна певческа група при НЧ “Светлина 1927“ с ръководител Силвия Мирчева, брой на участниците – 18.
– индивидуални изпълнители.
– Временна група за традиционен обреден празник „Коледари” с ръководител Иван Иванов Христов, брой на участниците – 8
– Танцова група стил ХИП–ХОП с ръководител Михаела Бисерова, брой участници – 6.
3. Колективни и индивидуални форми на обучение
1.      Детски клуб „Приятели на Книгата”,
2.      Детски клуб „Искам да знам”,
3.      Клуб „ Любители на художественото слово”
4.      Клуб „Роден край”
5.      Лятна занималня
4. Планирани нови образователни форми през 2014 г.
·   „Детско ателие по рисуване”, в което ще се предостави възможност за разкриване на творческите способности на деца и ученици от различни възрасти,
·   Подобряване творческите подходи в работата с деца и младежи, като се предостави възможност организирано и по интереси да използват в свободното си време откритите през 2013 година комбинираната зала за игра на тенис на маса и за провеждане на мероприятия с образователна и развлекателна цел, зала за танци  и създадения вече интернет клуб, който се помещава в сградата на Кметство Бъзън поради липса на помещение в читалищната институция.
·   Организиране на екскурзии с цел пълноценно оползотворяване на свободното време на децата и младежите на селото през летния сезон.
5. Планирани нови форми на любителското творчество през 2014 г.
·   Възобновяване дейността на групата за турски фолклор,
·   Сформиране на детски танцов състав за народни танци,
·   Разширяване дейността на детска танцова група – стил ХИП-ХОП и включване на деца от начален курс на обучение,
·   Увеличаване числеността на индивидуалните изпълнители,
·    Школа по модерни танци, която ще обучава деца до 14 годишна възраст,
6. Знания за родния край
·   Опазване и съхраняване на наследената документация от училище по краезнание.
·   Беседи: „Моето родно село“, „Познавам и обичам своя роден край“, „Празниците на етносите в населеното място“ и др.
·   Организиране на срещи от  възрастни хора и деца  с цел запознаване на подрастващите с миналото на родния край,
·   Издирване, събиране, обработване на краеведски материали.
·   Подреждане на материали в албум „Миналото и настоящето на село Бъзън.
7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2014) – НЕ
8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му.
1.      „Сурваки“
2.      Бабин ден – посещение в Здравна служба в с. Бъзън и баба, израждала жените в миналото. Народно веселие, съвместно с групата за автентичен фолклор
3.      Трифон Зарезан- празник на лозаря и винаря.
4.       Тържество посветено на 139 години от обесването на Васил Левски.
5.      Честване деня на любителското творчество – среща на любителски състави от населеното място. Изложба на мартеници.
6.      136 години от Освобождението на България.
7.      Поздравителен концерт, посветена на жената.
8.      Пролетен концерт.
9.      Инициатива на библиотеката – читалището през ваканцията съпроводено със занимателни игри.
10. Великден, великденска изложба.
11. Ден на славянската писменост и култура. Кратка програма. Въвеждане на най-младите читатели в библиотеката на читалището.
12. Ден на детето- културни прояви и забавна програма.
13. Възпоменание за Ботев и за загиналите за свободата на България
14. Еньов ден – обредно събиране на билки, съвместно с Пенсионерски клуб.
15. Честване Деня на съединението на България.
16. Спортен празник.
17. Честване на Деня на независимостта на България.
18. Ден на поезията (среща с творци на поезия от населеното място)
19. Отбелязване Международния ден на възрастните хора.
20. Ден на народните будители.
21. Празник на селото.
22. Ден на християнското семейство.
23. Коледуване. Участие на група коледари.
24. Коледен концерт. Празнична програма с участието на самодейни състави, ученици и деца от детската градина.
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др.
 • Фестивал на читалищното любителско изкуство;
 • Участие във Фолклорен събор „Златната гъдулка“ ;
 • Фолклорен фестивал „ От Дунав до Балкана”- гр. Борово
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси
 •  V Национален събор Бяла 2014;
 • Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси“ и др.
11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2014 г. – НЯМА
12. Планирани за разработване през 2014 г. нови проекти.
Подмяна на дограма на читалня в библиотеката; ремонт или подмяна на олуци и водосточни тръби на читалищната сграда; обогатяване на библиотечния фонд с книги; закупуване на носии и сценично облекло; закупуване на озвучителна техника.
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
1. Субсидирана численост на персонала – 1,5: секретар-библиотекар и ½ хигиенист
2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището – НЕ
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни информационни устройства – 1 компютър, принтер, скенер и копирмашина.
2. Планирате ли обновяване на материално-техническата база – ДА
ФИНАНСИРАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
1. Очаквани приходи от проектно финансиране – 6 500 лв.
2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост, земи и др. активи – 2 500 лв.
3. Очаквани приходи от допълнителна стопанска дейност (в т.ч.наеми от движимо и/или недвижимо имущество) – НЕ
4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство – 200 лв.
5. Планирани приходи от членски внос – 60 лв.
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)