Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 875 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 33 и т. 40 ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №1, с площ от 6,00 кв. м, гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“ пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв. (Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №2, с площ от 6,00 кв. м, гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. „Ларго“, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв. (Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки) без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 9,18 кв.м, в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, кв. 592, пред бл. №6, т. 644 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 58,00 лв. (Петдесет и осем лева) без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – увеселително съоръжение – четворен бънджи-трамплин за скачане на открито, с размери 9,00/ 9,00 м и височина 6,00 м, заета площ 81,00 кв.м, в гр. Русе, УПИ ХХХVІ – Парк на младежта, по плана на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 850,50 лв. (Осемстотин и петдесет лева и петдесет стотинки) без включен ДДС.
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед, ядки, пуканки, царевица, с площ 2,00 кв.м, в гр. Русе, ул. „Александровска“, пред №44, пред сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.2.1584.1, зона „В1“, с начална тръжна месечна наемна цена – 90,00 лв. (Деветдесет лева) без включен ДДС.
6. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 48,00 кв.м, в УПИ-V – За озеленяване, кв. 24, по плана на с. Николово, Община Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 124,00 лв. (Сто двадесет и четири лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)