Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 875

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, становище на Комисията по общинска собственост, изразено в протокол № 111/29.04.2010г., искане вх.№ 92/2/05.03.2010г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на част от общински имот в гр.Русе, ул.”Княжеска”№ 15, представляваща помещения №№ 7, 8, 9 и 10 на ІІ-ри етаж с обща застроена площ 59,80 кв.м., заедно с 4,66/50 % ид.части от общите части на общинската част от сградата и отстъпеното право на строеж, в ПИ № 765, кв.76 по плана на гр.Русе, а по кадастралната карта – поземлен имот с идентификатор – 63427.2.765, предмет на АОС № 19/05.04.1995г., при начална тръжна цена 85 000 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и сключи договор за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)