Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 876 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл. 25, т. 4 и т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 13 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване  правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие „Общински пазари” ЕООД, ЕИК 117111045 да сключи договор за инвестиционен кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД (Фонда) в качеството на мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България (ФГР Север) и „Банка ДСК“ АД (БДСК) в качеството на съфинансираща институция по инструмента с цел реализация на проект „Изграждане на Многофункционален плувен комплекс, включващ търговско-развлекателни площи в Младежки парк Русе“ при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга: до 12 000 000 лева (Дванадесет милиона лева),  предоставен от двама Кредитори, както следва:

–           от „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РГФР) –  до 7 080 000 лева;

–           от „Банка ДСК“ (БДСК) –  до 4 920 000 лева;

 • Кредитополучател: Община Русе;
 • Съдлъжник: „Общински пазари“ ЕООД
 • Валута на кредита: лева;
 • Собствено участие – мин. 15% от бюджета на проекта без ДДС, равняващи се на мин. 2 054 000 лева
 • Вид на кредита: инвестиционен кредит от ФГР Север;
 • Срок за усвояване: до 24 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.;
 • Срок на кредита: до 192 месеца;
 • Погасителен план: до 168 равни месечни вноски по главница след изтичане на срока на усвояване;
 • Лихвен процент:
 • БДСК – 1mEURIBOR +3,45 %, годишно ( но не повече от 2,9% годишно);
 • РФГР –  5% от лихвата по кредита на БДСК;
 • Такса управление:
 • БДСК – 0,3% годишно (дължима при подписване на договор и на всеки следващи 12 месеца върху остатъка от кредита);
 • РФГР – няма;
 • Такса ангажимент:
 • БДСК – 0,3% годишно, дължима за срока на усвояване;
 • РФГР –  няма;
 • Такса разглеждане:
 • БДСК – няма;
 • РФГР – няма;
 • Начин на обезпечение на кредита от „Общински пазари“ ЕООД:
 • Първи по ред залог на търговското предприятие на „Общински пазари“ ЕООД без допълнителна индивидуализация;
 • Първи по ред залог по реда на ЗОЗ на вземания по сметките на „Общински пазари“ ЕООД в БДСК;
 • Други ограничения за „Общински пазари“ ЕООД, които дружеството може да поеме за отпускане на инвестиционния кредит:
 • Да поддържа заедно с другия кредитополучател Резервна сметка със салдо, равно на 2 вноски по главница и лихви;
 • Да поддържа застрахователни полици „Строителен риск“ и „Имущество“ в полза на Кредиторите;
 • Да назначи управител на плувния комплекс, който да е сформирал екип от служители, отговорни за стопанисването на комплекса, до въвеждане в експлоатация на проекта;
 • Да насочи 100% от банковия си оборот по сметките в БДСК;
 • Да поддържа положителен собствен капитал и коефициент на ликвидност над 1;
 • Без предварително писмено съгласие на Кредиторите, дружеството не може:
 • Да влиза в кредитни отношения с други финансови институции или да гарантира дългове на други лица;
 • Да променя собствеността си и предмета си на дейност;
 • Да разпределя дивиденти;
 • Да реализира инвестиции над 500 хил. лева годишно;
 • Да предприема разпоредителни действия с изградения по Проекта плувен комплекс;
 • Да изплаща задължения към други кредитори преди окончателното погасяване на кредита.

2. Овластява Управителя на „Общински пазари” ЕООД да извърши всички действия и подпише всички необходими документи в изпълнение на решението по т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)