Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 876 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 1 и 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 6, чл. 2, ал. 2 и 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като книжарница и извършване на копирни услуги и ламиниране, на помещение, с площ от 16,00 кв. м, разположено на първи етаж на четириетажна монолитна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.1.253.2, със застроена площ на цялата сграда – 1 023,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ №2, предмет на АПОС №7126/19.12.2013 г., предоставена за управление на СУ „Възраждане“, с начална тръжна месечна наемна цена – 38,00 лв. (Тридесет и осем лева) без включен ДДС.
2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на терен за поставяне на преместваем обект – павилион за ремонт на обувки, с площ 32,00 кв.м, представляващ част от поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.4.361, целият с площ от 22979 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за обект, комплекс за образование, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-1“, ул. „Гео Милев“ №1, предмет на АПОС №7082/16.10.2013 г., предоставен за управление на СУ „Васил Левски “, с начална тръжна месечна наемна цена – 39,00 лв. (Тридесет и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)