Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 876

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 876
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл.12 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета и кметовете на кметства, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от сгради и терени публична общинска собственост:
1.1. СОУ “Възраждане”:
– стол за ученическо хранене и продажба на закуски и сладкарски изделия;
1.2. СОУЕЕ “Св. Константин – Кирил Философ”:
– ученически бюфет;
– част от двор (55,5 кв.м.), на който е монтирано временно съоръжение – павилион за продажба на закуски, безалкохолни напитки и захарни изделия;
1.3. ОУ “Никола Обретенов”:
– стоматологичен кабинет;
2. Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от терени публична общинска собственост в СОУ “Васил Левски”:
– 20 кв.м. от двора на училището за ателие за ремонт на обувки;
– 1000 кв.м. от двора на училището за денонощен охраняем паркинг.
3. Възлага на кмета на Община Русе да създаде организация за провеждането на конкурса по т.1 и т.2, да издаде заповед на лицата спечелили конкурса, цената и условията на плащането и упълномощи директорите на училищата да сключат договорите за наем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/