Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 876

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 111/29.04.2010 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба на гореописаните имоти, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
1.1 Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Върбица”, с идентификатор 63427.10.1090 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда и деветдесет), с площ 532 (петстотин тридесет и два) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5976/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 11 000 лв., без ДДС;
1.2 Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Върбица”, с идентификатор 63427.10.1091 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и едно), с площ 801 (осемстотин и един) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5977/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 16500 лв., без ДДС;
1.3 Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Бачо Киро”, с идентификатор 63427.10.1092 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и две), с площ 662 (шестстотин шестдесет и два) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5978/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 13594 лв. лв., без ДДС;
1.4 Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Бачо Киро”, с идентификатор 63427.10.1093 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и три), с площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5979/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 12 200 лв., без ДДС;
1.5 Общински недвижим имот в град Русе, ЖК „Средна кула”, ул. „Къкрина”, с идентификатор 63427.10.1094 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка десет точка хиляда деветдесет и четири), с площ 616 (шестстотин и шестнадесет) кв.м по кадастралната карта на града, описан в АОС №№5980/11.06.2009 г. с начална тръжна цена 12 650 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилите търга.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общинския съвет – Русе, да издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба на имотите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)