Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 877 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде нов Запис на заповед, неотменим и безусловен, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 715 155,89 лв. представляващи 35% от стойността на проекта във връзка с договор № BG161PO 001/1.1-12/2011/008 за проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе“ със срок на предявяване за плащане до 31.03.2014 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише записа на заповед и всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет – Русе, след връщане оригинала на издадения по-рано запис на заповед в изпълнение на Решение № 483, прието с Протокол № 22/21.02.2013 г., Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)