Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 877 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 2, ал. 1, т. 3 и ал. 5 на с.чл. от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от десет години, като оборудван кухненски блок, на помещение – оборудвана кухня с площ – 116,28 кв. м, разположено в стола за хранене, в сутерена на триетажна монолитна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.7.679.3, със застроена площ на сградата – 1 396,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, предмет на АПОС №6883/14.02.2013 г., предоставено за управление на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 345,00 лв. (Триста четиридесет и пет лева) без включен ДДС.
Началната тръжна месечна наемна цена за отдаване под наем на помещенията – публична общинска собственост не включва цената за ползване на кухненската техника и оборудване, налични в отдаваните под наем помещения. Наемателят на отдаваните под наем помещения – публична общинска собственост следва да запази и да използва за времетраенето на договора за наем (сключен въз основа на проведения въз основа на настоящото решение публичен търг с явно наддаване) кухненската техника и оборудване, налични в отдаваните под наем помещения, при условия, ред и цена, договорени отделно с Директора на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе. Изложеното да бъде установено като тръжно условие съгласно чл. 50, ал. 2, т. 10 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)