Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 877

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 877
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.31, ал.ал. 1 и 3 от Закона за политическите партии; чл.14, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.ал. 1 и 3 от Наредба № 1 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметствата, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок до края на мандата на Народното събрание обекти частна общинска собственост за клубове на СДС, както следва:
1. На ул. “Сърнена гора” № 37, състоящ се от обща площ 71,31 кв.м.
2. В ж.к. “Здравец – изток”, до пощенски клон №13 с обща площ от 90,50 кв.м.
ІІ. Възлага на Кмета на Община – Русе след влизане в сила Решение на Общинския съвет да издаде настанителни заповеди и сключи договори за наем за срок до края на мандата на Народното събрание с ОбС на СДС за посочените в т. І. обекти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/