Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 877

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, чл. 96 е, ал. 3
от Закона за горите, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за залесяване в част от имот с кадастрален № 000266
от общински поземлен фонд в землището на с. Тетово с площ 70 дка
на стойност 25 075,66 лева без ДДС.
2. Средствата да бъдат осигурени от начислените на Община Русе
тарифни такси от ползването в общински горски фонд, съгласно договор
с Държавно ловно стопанство”Сеслав” гр.Кубрат.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да предприеме действия
за осъществяване на залесяването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)