Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 878 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-04-4/01.11.2021г. и извлечение от Протокол №24/06.12.2021г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Недислав Стефанов Тонев, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 527/827 кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор  63427.149.295, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих /съгласно §4 ПЗРЗСПЗЗ/, категория на земята: 5, находящ се в Община Русе, землището на гр. Русе, местност „Касева чешма“, предмет на АЧОС №6497/27.06.2011 г.,  вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под №179, том 19, дв.вх. 7915, н.д. 4029, вх. рег. №8140 от 04.07.2011г., от Недислав Стефанов Тонев, срещу заплащане на цена в размер 11 569.00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Недислав Стефанов Тонев.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)