Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 878 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и съгласно насоките в Изискванията за кандидатстване по покана за представяне на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация“ на Приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства с едно проектно предложение по Приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация“ по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)