Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 878 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от пет години на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“, БУЛСТАТ 131363641, като клубове, срещу заплащане на обща месечна наемна цена в размер на 95,00 лв. без включен ДДС, следните обекти – частна общинска собственост:
– сграда с идентификатор по Кадастрална карта на гр. Русе 63427.7.634.19, със застроена площ 176,00 кв. м, с предназначение – сграда за култура и изкуство, брой етажи – 1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.634, с административен адрес гр. Русе, ул. „Родопи“ №9, предмет на АЧОС №8563 от 23.03.2018 г. (вписан под № 126, т. 8, н.д. № 1587, ДВР 3531, вх. № 3604/29.03.2018 г. по описа на Служба по вписвания – Русе), и
– сграда с идентификатор по Кадастрална карта на гр. Русе 63427.7.634.24, със застроена площ 47,00 кв. м, с предназначение – сграда за култура и изкуство, брой етажи – 1, разположена в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.634, с административен адрес гр. Русе, ул. „Родопи“ №9, предмет на АЧОС №8562 от 23.03.2018 г. (вписан под № 127, т. 8, н.д. 1588, ДВР 3542, вх. № 3603/29.03.2018 г. по описа на Служба по вписвания – Русе).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)