Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 878

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 878
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.5 и чл.65 от ЗОС;и чл.16, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на Общината и кметовете на кметствата, Общински съвет – Русе реши:

1. Не дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване на Асоциация на демократичните синдикати, нежилищен имот частна общинска собственост в гр. Русе, ул. ”Отец Паисий” №4, етаж І.
2. Възлага на Кмета на Община – Русе да издаде Заповед по чл.65 от Закона за общинската собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/