Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 878

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, протокол № 111/29.04.2010г. на Комисията по общинска собственост, одобрен инвестиционен проект и искане вх.№ ОС07/5/16.03.2010г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване към съществуващ търговски обект – кафе-бар с игрална зала в ж.к.”Дружба ІІІ”, южно от ж.б.№ 23, кв.594, УПИ ІІІ-за жилищно строителство и търговия в гр.Русе, попадащ върху поземлен имот с идентификатор 63427.4.578, за разширение на игралната зала със застр.площ 84,00 кв.м., на ЗЛАТАН ТЕРЗИЧ, на стойност 10 595 лв., без ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Златан Терзич.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС Русе пред Административен съд – Русе в 14–дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)