Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 879 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 11, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведените на 14 ноември 2021 г. избори за народни представители за Четиридесет и седмото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №969-НС/18.11.2021 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Българска социалистическа партия“, БУЛСТАТ: 000702014, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане“, ул. „Позитано“ №20, за нуждите на Общинското ръководство на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и седмо Народно събрание на Република България, имоти – частна общинска собственост за клубове, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.3.26 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.2601.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 83,16 кв.м., с предназначение: За културна и обществена дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Борисова“ №81, бл. „Яворов“, вх. 2, ет. 0, предмет на АЧОС №9161/13.05.2019 г.;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1440.1.9 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.1440.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1440 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 341,25 кв.м., с предназначение: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, ет. 9, предмет на АЧОС №1153/17.02.1997 г.;

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.20 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 85,39 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1, обект 3, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г.;

4. Обект – частна общинска собственост, представляващ павилион по чл. 56 от ЗУТ, с площ от 123,42 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, до блок 12.

II. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Демократи за силна България“, БУЛСТАТ: 131271567, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ №18, за нуждите на Общинското ръководство на партията за клуб, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и седмо Народно събрание на Република България, имот – частна общинска собственост , а именно: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляваща помещение на първи етаж (без прилежащата част – междинен етаж), с площ 188,98 кв. м, с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1, обект 1, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г.

III. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Политическо Движение Социалдемократи“, БУЛСТАТ: 130340052, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ №25, за нуждите на Общинското ръководство на партията за клуб, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и седмо Народно събрание на Република България, офис №203 с площ от 40 кв.м. и офис №204 с площ от 16 кв.м., функционално свързани помежду си, представляващи част от първо ниво на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, цялото с площ от 350,70 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 2, с административен адрес гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.1503.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1503, предмет на АЧОС №8164/14.03.2017 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)