Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 879 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде нов Запис на заповед, неотменим и безусловен, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 2 275 000,00 лв. представляващи 35% от стойността на проекта във връзка с договор № BG161PO 001/1.1-11/2011/008 за проект „Обновяване и оборудване на комплексен онкологичен център – Русе“ със срок на предявяване за плащане до 02.10.2014 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише записа на заповед и всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет – Русе, след връщане оригинала на издадения по-рано запис на заповед в изпълнение на Решение № 524, прието с Протокол № 23/21.03.2013 г., Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)