Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 879 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

О На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2, чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 42, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т. 2, чл. 173, ал. 1 и чл. 174, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:
Определя долупосочените имоти – собственост на Община Русе, с начин на трайно ползване – горски трайни насаждения, определени като дивечови ниви съобразно действащия горскостопански план, находящи се в землището на с. Тетово, Община Русе, за площи за специализирана фуражна база за изхранване на дивеча и дава съгласие същите да бъдат отдадени под наем като дивечови ниви, за срок от 11 месеца, считано от 01.01.2019 г., в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат, срещу заплащане на наемна цена от 61,00 лв. на декар, определена с Решение № 852, прието с протокол № 34/17.05.2018 год. на Общински съвет – Русе, както следва:

Имот №
Вид подотдел
АЧОС №
Вид собственост
Представляващ ПИ с идентификатор по КК на с. Тетово, Община Русе
Площ в декари съобразно КК на с. Тетово, Община Русе
0.128
Дивечова нива
6475/18.05.2011
Общинска частна
72357.459.128
31,916
0.129
Дивечова нива
6476/18.05.2011
Общинска частна
72357.459.129
7,594
0.130
Дивечова нива
6477/18.05.2011
Общинска частна
72357.459.130
12,077
0.134
Дивечова нива
6478/18.05.2011
Общинска частна
72357.459.134
5,137
0.155
Дивечова нива
6481/19.05.2011
Общинска частна
72357.459.155
48,443
0.163
Дивечова нива
6482/19.05.2011
Общинска частна
72357.459.163
12,273
0.172
Дивечова нива
6485/19.05.2011
Общинска частна
72357.459.172
15,746

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)