Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 879

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 879
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ – Дом “Майка и дете”, кв. 592-А, гр. Русе, с площ 13 600 кв.м, върху който са построени следните сгради: основна сграда, състояща се от седем разноетажни тела с обща разгъната застроена площ 7 076 кв.м, гаражи и автоработилница с обща застроена площ 119,50 кв.м, кислородна централа с площ 30 кв.м и трафопост, предмт на АПОС № 1988/01.06.1998 г, на Дома за медико-социални грижи за деца – гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/