Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 879

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и т.18, ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища, както следва:
1. Помещение за детски център, разположено на първия етаж в сградата на ОУ “Васил Априлов”, намиращо се в гр. Русе, бул. Липник № 78, с площ 84,00 кв. м. и начална месечна наемна 120,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.18, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Помещение за бюфет за ученическо хранене, разположено на втория етаж в сградата на СОУ ”Възраждане”, намиращо се в гр. Русе, ул.“Студентска” №2 с обща площ 60,00кв.м., от които 18,00 кв. м. – търговска и 42,00 кв.м. – спомагателна и начална месечна наемна 160,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3, ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Помещение за бюфет за ученическо хранене, разположено в сутерена на АГ “Гео Милев”, намираща се в гр. Русе, ул.“Алеи Възраждане” №3 с обща площ 70,00 кв.м., от които, 40,00 кв. м. търговска площ и 30,00 кв.м. – склад и начална месечна наемна 170,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3., ал.ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)