Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 88 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 88
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ, бр.62/2010 г.), чл. 19 ал. 11 и чл. 45ж, ал. 2 ППЗСПЗЗ, мотивирано искане вх. №59/432/08.11.2011 г. на ОСЗ – Русе, Решение №1472 на РРС, Общинският съвет реши:

1. Предоставя земеделски земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на Георги Иванов Георгиев от с. Червена вода, съобразно Решение №1472/22.07.2011 г. на РРС по гр. дело №3458/2011 г. както следва:
– имот №175004 с площ 7,824 дка, начин на трайно ползване – нива в землището на с. Червена вода, предмет на акт №5697/20.02.2009 г. за частна общинска собственост, вписан под №81, том 41, вх. рег.№17068, н. д. 8854 от 09.12.2009 г. в АВп и
– 4176/8276 идеални части от имот №177003 с площ 8,276 дка, начин на трайно ползване – нива в землището на с. Червена вода, предмет на акт №5698/20.02.2009 г. за частна общинска собственост, вписан под №127, том 41, вх. рег. №17135, н.д. 8903/10.12.2009 г.
Решението подлежи на оспорване в четиринадесет дневен срок от оповестяването му, чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.
Решението да се връчи по реда на АПК на лицето и служебно на ОСЗ – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)