Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 88 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1,  чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1,  т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №40/20.07.2023 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на четири броя  гаражи поотделно, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.558  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, с трайно предназначение  на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ III-за жилищно строителство и озеленяване, кв. 591.1,  в ж.к. „Дружба 3“ по плана на гр. Русе, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на четири броя гаражи, издадена от Главния архитект на Община Русе, както следва:

– гараж №1 с размери 3,40/6,00 м. и застроена площ 20,40 кв.м., при начална тръжна цена 2 209,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №2 с размери 3,40/6,00 м. и застроена площ 20,40 кв.м., при начална тръжна цена 2 209,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №3 с размери 3,40/6,00 м. и застроена площ 20,40 кв.м., при начална тръжна цена 2 209,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №4 с размери 3,40/6,00 м. и застроена площ 20,40 кв.м., при начална тръжна цена 2209,80 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)