Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 88

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 88
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, и чл. 21, ал.2 и изисквания в Насоките за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 1.1.-1 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект “Ремонт и модернизация на общинска инфраструктура за социални услуги на групи в неравностойно положение”, за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 1.1.-1 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по ос 1.1. – „Социална инфраструктура” на ОП „Регионално развитие” и декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по проекта в гр.Русе на ул. Черни връх 24 ( АОС № 3439 ) за дом за възрастни с физически увреждания „Милосърдие”; и на ул. Белмекен 16 ( АОС № 744) за дом за деца, лишени от родителски грижи „Райна Гатева”, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта.