Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 880 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка М02 – “Подобряване на социалната инфраструктура” на проект “Красива България”, като част от програмата на МТСП за финансиране на проект “Преустройство и ремонт на Общежитие за средношколци”, находящ се на бул. “Липник” №117, Източна промишлена зона, гр. Русе с идентификатор 63427.8.187.1, по кадастрална карта на гр. Русе със застроена площ 697 кв.м., описана в Акт за публична общинска собственост № 4223 от 15.07.2004 г.
2. Декларира наличието на средствата необходими за съфинансиране на дейностите по проекта в размер до 104082лв. с ДДС (51% от бюджета на проекта).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)