Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 880 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 548 „Дневни центрове за стари хора“
§1020 „Външни услуги“ -2 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Външен асансьор към сградата на „Дневен център за стари хора“,
ул. „Йосиф Цанков“ №47“ + 2 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавни дейности: 0лв.
ІІ. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1020 „Външни услуги“ +480лв.
Км. Ново село +480лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +131 978лв.
Км. Николово +30 000лв.
Км. Просена +12 999лв.
Км. Ново село +12 000лв.
Км. Хотанца +21 000лв.
Км. Тетово +25 996лв.
Км. Ястребово +14 983лв.
Км. Долно Абланово +28 542лв. /в бюджета на Община Русе/
ОП „Комунални дейности“ -13 542лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите
параграфи и подпараграфи“ -317 953лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +50 304лв.
Обект „Автоматичен електрохидравличен болард“ , 8бр. +50 304лв.
Всичко за дейност: -135 191лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1015 „Материали“ +4 345лв.
Км. Басарбово +125лв.
Км. Ново село +4 220лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +18 723лв.
Км. Басарбово +18 723лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +11 016лв.
Обект „Метален навес за кметство Сандрово“ втори етап +11 016лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +42 452лв.
Обект „Благоустрояване на прилежащи площи на обръщателна
автобусна спирка в с. Басарбово“ км. Басарбово +5 152лв.
Обект „Система за видеонаблюдение“1бр. км. Мартен +30 000лв.
Обект „Автобусна спирка“ км. Ново село +7 300лв.
Всичко за дейност: +76 536лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +9 977лв.
Обект „Самоходна косачка със седалка“ 1бр. кв. ДЗС и Образцов чифлик +5 917лв.
Обект „Моторна косачка“ 1бр. кв. ДЗС и Образцов чифлик +2 088лв.
Обект „Мотофреза с ремарке“ 1бр. кв. ДЗС и Образцов чифлик +1 972лв.
Всичко за дейност: +9 977лв.
Всичко за функция: -48 678лв.
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 714 „Спортни база за спорт за всички“
§1015 „Материали“ км. Сандрово +4 494лв.
§1020 „Външни услуги“ -20 000лв.
§1030 „Текущ ремонт“ км. Сандрово +8 490лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +20 000лв.
Обект „Обемен надпис „Русе“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +41 000лв.
Обект „Изграждане на детска площадка“ км. Семерджиево +21 000лв.
Обект „Спортна площадка кв. Долапите, ул. „Стремление“ №32В“+10 000лв.
Обект „Фитнес площадка на открито“ кв. Средна кула +10 000лв.
Всичко за дейност: +53 984лв.
Дейност 745 „Обредни домове и зали“
§ 1015 „Материали“ км. Бъзън +11 924лв.
§1020 „Външни услуги“ км. Бъзън +720лв.
§1030 „Текущ ремонт“ +30 074лв.
Км. Червена вода +24 000лв.
Км. Бъзън +6 074лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +2 280лв.
Обект „Чешма в мюсюлмански гробищен парк“ 1бр. км. Бъзън +1200лв.
Обект „Порта за християнски гробищен парк“ 1бр. км. Бъзън +1 080лв.
Всичко за дейност: +44 998лв.
Всичко за функция: +98 982лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“
§5219 „Придобиване на други ДМА“ -67 638лв.
Обект „Транспортна схема на Община Русе“ /било: 300 000лв.; става:232 362лв./
Всичко за дейност: -67 638лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +17 334лв.
Обект „Метална рампа с навес“ 1бр. +9 161лв.
Обект „Наклонена подемна платформа“ 2бр. +8 173лв.
Всичко за дейност: +17 334лв.
Всичко за функция: -50 304лв.
Всичко разходи местни дейности: 0лв.
ІІІ. Разходи държавна дейност дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии с регионален характер“ –дофинансиране, §1020 „Външни услуги“ РИМ Русе -20 268лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Система от подвижни и неподвижни архивни
полични стелажи“, 1 бр. + 20 268лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи дофинансиране: 0лв.
Всичко разходи по бюджета 0лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)