Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 880

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 880
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС във връзка с чл.37, ал.1 от Наредба № 1 на Общинския съвет, протокол № 57/20.01.2006г.на Комисията по общинска собственост и молба вх.№ ОС15/31/24.10.2005г. Общинският съвет-Русе р е ш и:

1. Отказва предоставяне за ползване на част от имот или учредяване право на строеж за изграждане на автомивка с площ 250 кв.м. върху УПИ VІ-274, кв.859 в ж.к.”Чародейка-Г-север” в гр.Русе за който е съставен АОС № 4022/02.07.2003г., поради нецелесъобразност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/