Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 880

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2, и чл. 41, ал.2 от ЗОС, във връзка с протокол № 111 от 29.04.2010 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж на ИВАН ПАНАЙОТОВ ЙОРДАНОВ, за пристрояване на второстепенна постройка на допълващо застрояване към съществуваща жилищна сграда, негова собственост, на един етаж, с обща разгъната застроена площ от 93.50 кв.м., върху общински недвижим имот, частна общинска собственост, предмет на АОС № 6186 от 23.02.2010 г., представляващ Урегулиран поземлен имот № ІV-1244 в кв. 101 с площ от 589 кв.м, на цена от 1206 лева без ДДС. Дължимите данъци и такси са за сметка на суперфициара.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за учредяване възмездно право на строеж, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор;
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)