Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 881 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде нов Запис на заповед, неотменим и безусловен, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 1 488 153,76 лв., представляващи 35% от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по договор № BG161РО001/3.1-03/2010/040 за проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ със срок на предявяване за плащане до 29.08.2014 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише записа на заповед и всички изискуеми документи в изпълнение на решението на Общински съвет – Русе, след връщане на оригинала на издадения по-рано запис на заповед в изпълнение на Решение № 569, прието с Протокол № 24/25.04.2013 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)