Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 881 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В глава трета, в чл. 59, ал. 1, т. 51. 3. За официални футболни срещи от Републиканското първенство: Текстът :„-за окръжна и „В” група -150.00лв. ; -за „Б” група – 225.00лв.; -за „А” група и международни срещи – 300.00лв.” се изменя и придобива следната редакция:
т.51.3.1. Футболна среща от „Б“ футболна група /с ДДС/;
Ползване на терен – 1025 лв.
Ползване на трибуна, вкл. каси, права за продажба и търговия с аксесоари и др. – 890 лв.
Ползване на съблекални, съдийска стая, конферентна зала, медицински кабинет, допинг кабинет, стая за делегата – 250 лв.
Ползване на осветление – 300 лв.
Ползване на озвучаване – 140 лв.
Ползване на реклама – 175 лв.
т.51.3.2 Футболна среща от „А“ футболна група /с ДДС/
Ползване на терен – 2 050 лв.
Ползване на трибуна, вкл. каси, права за продажба и търговия с аксесоари и др. – 1780 лв.
Ползване на съблекални, съдийска стая, конферентна зала, медицински кабинет, допинг кабинет, стая за делегата – 500 лв.
Ползване на осветление – 600 лв.
Ползване на озвучаване – 280 лв.
Ползване на реклама – 350 лв.
§ 2. В глава трета, в чл. 59, ал. 1, т. 51. 2. За тренировка на футболен отбор: Цената „150,00 лв. на час.“ се заличава.
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила на 01.01.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)