Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 881

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 881
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 27, ал.1, т.8 и чл.33, ал.2 и 3 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.17, ал.5 от ЗУТ, Протокол №54/01.11.05 г. на Комисията по общинска собственост, Протокол № 25 от 29.12.2005 г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ и молба вх. № 0804/5093/16.12.05 г. от Иван Николов Иванов, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за изменение подробен устройствен план – изменение план регулация в западна промишлена зона.
2. След влизане в сила на заповедта за ИПР да бъде извършена продажба на имот, общинска собственост, представляващ празен терен с обща площ 49 кв.м на “ИРИМ” ЕООД, срещу заплащане от купувача пазарната цена в размер на 1 394,54 лв.(хиляда триста деветдесет и четири лева, 54 ст.) и дължимите данъци и такси.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен договор с нотариална заверка на подписите и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/