Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 881

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява предложената Обща схема на Зона „Б” /площад „Свобода”/ за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ и Специфичните правила при поставянето на преместваеми обекти на територията на площад „Свобода” – Зона „Б” – гр. Русе, със следните допълнения:
1. В т. 1 от одобрените Специфични правила след думата „новите” да се добавят думите „и съществуващите”.
2. Павилионите за вестници срещу бившата сладкарница „Тетевен” да се преместят до пазара за книги под дърветата.
3. Към одобрените Специфични правила да се добави нова точка 12 със следния текст: „В зоната за разполагане на щандове печатни произведения същите да се продават на подвижни колички, изработени по утвърден от Общината тип и образец.”
4. Да се запазят местата за сезонно ползване пред фасадата на „Арт – кафе”, при спазване на т. 4 от Специфичните правила при поставянето на преместваеми обекти на територията на площад „Свобода” – Зона „Б” – гр. Русе.

Настоящото решение подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в едномесечен срок от неговото съобщаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. Васил Пенчев)