Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 882 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27, във вр. с чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги,  Общински съвет  – Русе  реши:

Променя състава на Съвета по въпросите на социалните услуги, създаден с Решение № 546, прието с Протокол № 23/ 17.06.2021 г. на Общински съвет Русе, като вместо:

1. Симона Христова – началник отдел „Социални дейности“, община Русе определя за член насъвета Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“, община Русе.

2. Петър Ванев – началник сектор ПКП, ОД МВР Русе определя за член на съвета Ирена Тодорова – началник отдел „Административно обслужване“, ОД МВР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)