Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 882 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

О На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл. 28, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 отпада текстът „(I или II група инвалидност)“.
2 В т. 2 се изменя така: „деца с определен вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто“.
§ 2. Наредбата за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе влиза в сила от 01.07.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)