Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 883 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Обединено счетоводство „Социални дейности“, за нуждите на Дом за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие“, сграда с идентификатор 63427.5.970.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Белмекен“ №16, с площ от 731 кв.м., с предназначение на сградата: Заведение за социални грижи, брой етажи: 1, предмет на АПОС №9949/26.01.2021 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)