Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 883

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 883
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1 , т. 1 от ЗПСК Общинският съвет – гр. Русе реши:

1. Приема план – сметка за попълване на общинския фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол в Община Русе през 2006 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/