Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 884 Прието с Протокол № 33/23.01.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

I. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§ 1. В чл. 22 се създава нова алинея 2 със следния текст: „За участието си в заседанията на Общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 20 на сто от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец за всяко заседание.“
§ 2. В чл. 22 се създава нова алинея 3 както следва: „Общинският съветник – член на комисия към Общински съвет – Русе получава възнаграждение за участие в заседанията й в размер на 5 на сто от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец за всяко заседание.“
§ 3. Досегашната алинея 2 на чл. 22 става алинея 4 и придобива следния вид: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за участието му в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии за един месец не може да надхвърля 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец. Това възнаграждение не включва възнаграждението, което общинският съветник има право да получава за участието си в специализирани комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт.“
§ 4. Досегашната алинея 3 на чл. 22 става алинея 5.
§ 5. Алинеи 2, 3 и 4 на член 23 се отменят.
§ 6. В Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се създава § 4, както следва: „§ 4. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 884, по Протокол № 33 от 23.01.2014 г. влиза в сила от 01.01.2014 г.
II. Отменя точка II на Решение № 528/21.03.2013 г. и определя, считано от 01.01.2014г, месечно възнаграждение на общински съветник за участие във всяка специализирана комисия към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт, в размер на 5 на сто от брутната работна заплата на председателя на Общинския съвет за съответния месец за всяко заседание. Възнаграждението не се изплаща, ако комисията не е заседавала или съветникът не е участвал в заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)