Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 884 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

О На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за промяна във вида на социалните услуги от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Любов“ в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Любов“, с непроменен капацитет, считано от 01.01.2019 г.
2. Средствата за издръжка се определят по стандарта за съответната календарна година, като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за промяна на вида на социалните услуги от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – „Любов“ в Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Надежда“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – „Любов“, като делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)