Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 884

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 884
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, общинският съвет реши:

1. Приема отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето – 2005г.
2. Приема общинската програма за закрила на детето – 2006г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/