Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 885 Прието с Протокол № 32/19.04.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Русе реши:

1. Възлага на отдел „Социални дейности“ към дирекция „Хуманитарни дейности“ предоставянето на услугата „Патронажна грижа” на територията на община Русе като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Патронажна грижа + в Община Русе“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа + Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., за срок от 6 месеца, считано от 13.05.2022 год.

2. Възлага на кмета на общината да утвърди „Правила за предоставяне на патронажната грижа”, съобразно утвърдената „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1“ и Решението на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)