Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 885 Прието с Протокол № 34/14.02.2014 г.

        На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.66а от ЗОС и чл.4 ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
 
         1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
         Приложение № 1 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление  за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.
            Приложение № 2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
            2. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2014 година.
            Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2014 година.
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 
           
О  Т  Ч  Е  Т
            ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2013 г. ДО 31.12.2013 г.
 
 
Предмет на настоящият отчет е придобиването от Общината на имоти и вещи през 2013 г., резултатите от управлението на общинската собственост през 2013 г.  и извършените разпоредителни действия   през същия период.
През отчетния период приоритет в работата беше придобиването на нови имоти – държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за държавния бюджет. През 2013 г. е придобита собствеността на 23 бр. имоти от общо предприети действия за  31 бр. имоти,  чрез които ще бъдат задоволени общински потребности.
            Новопридобити са 18 бр. жилищни имоти – къщи и  9 бр. апартаменти.
            През този период общината придоби останалата част от Доходното здание и стана собственик на целия театрален комплекс. Придобита е собствеността на имота по ул.Мадарски конник № 8, извършен е оглед и  са предприети действия по установяване състоянието на сградите.
            В края на 2013 г. бе сключен договор между Община Русе и „Проект Русе” АД за покупко-продажба на собствеността на 22,22 % ид.части от гаражите на новостроящата се Спортна зала, срещу цена от 2 000 000 лв., осигурена от държавния бюджет.
            Общата стойност по данъчни оценки на новопридобитите имоти през 2013 г.  е  5 826 570,37 лв.
            След решение на Общински съвет – Русе са предприети действия по придобиване право на управление на Римската крепост „Сексагинта Приста” и придобиване собствеността на Музея на транспорта. Към настоящия момент има подписан договор за управление  на Римската крепост „Сексагинта Приста” и е извършено фактическото приемо-предаване на имота.
През 2013 г. Община Русе  получи приход от подписания през 2010 г. договор за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис” в размер на 48 840 лв. от „Порт Пристис” ООД, представляващ сумата от фиксирани месечни възнаграждения за Община Русе.Предстои до края на месец януари да бъде преведена и сумата от променливото възнаграждение, което зависи от броя посещения на кораби и броя пътници. За втора поредна година в общинския бюджет са постъпили суми и от събираните след извършената регистрация на пристанище „Пристис” пристанищни такси. За 2013 г. прихода от пристанищните такси е 112 970 лв., при 93 293,97 лв. за 2012 г.
            Ежедневно се извършват действия по поддържане актуалността на публичния регистър на общинската собственост и електронния регистър на разпоредителните сделки.
 
            І. ДЕЙНОСТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА
 
Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост.
Към момента са съставени общо 7 126 броя актове за общинска собственост, от които през 2013 г. са съставени 267 броя, при 201 броя за 2012 г. и  190 броя за 2011 г,. за застроени и незастроени недвижими имоти, земеделски земи и гори.
Броят на новосъставените актове не може да бъде показател за новопридобити имоти, тъй като след влизане в сила на кадастралната карта, а за гр.Русе такава има приета, се съставят нови актове. И през 2013 г. този процес продължи да бъде доста интензивен, тъй като за всички имоти, включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, както и за имоти, върху които се учредяваха вещни права се съставяха нови актове, съответстващи на кадастралната карта.
 
 
ІІ. ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
 
Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез  предоставяне право на управление, право на ползване и отдаване под наем.
Сделките по управление и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост, предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация и провеждане на търг или конкурс.
През 2013 г. са проведени 11 броя заседания, при  9 за 2012 г., на комисията по общинска собственост, на които са разгледани 190 броя преписки, на граждани и организации, касаещи действия с общинска собственост, при  183 броя  преписки за 2012 г.  и 136 броя  през 2011 г..
В Общински съвет – Русе са внесени  204 броя  предложения, свързани с управление и разпореждане с общинска собственост като през 2012 г. са били 170, през 2011 г. те са били 124.
Проведени са 27 броя търгове и конкурси за отдаване под наем на общински имоти (сгради и терени общинска собственост) при 34 броя за 2012 г. и 24 броя за 2011 г. Изготвени са 62 броя Предложения до Общинския съвет, при 30 броя за 2012 г. и 49 броя за 2011 г. Изготвени са 390 броя заповеди  и са сключени 192 броя договори. Подготвени  и  подписани  са  104 броя споразумения по чл.236 от  ЗЗД, като през 2012 г. те са били 35 броя и 7 броя допълнителни споразумения към  договори за наем, които през 2012 г. са били 10 броя, или общо 303 броя договори, анекси и споразумения, срещу 328 броя за 2012 г. и 392 броя за 2011 г.
Ежедневно се осъществява контрол по спазване клаузите на сключените договори и по редовността на плащанията.
Направени са 225 броя Приемо-предавания на имоти общинска собственост. Съгласувани са 268 броя преписки и проекти, постъпили в отдел „Търговия и наемни отношения” от отдел „Устройствени планове и кадастър” за развиване търговия на открито.
През отчетния период работна група, определена със заповед на Кмета на общината подготви и проведе конкурси за отдаване под наем на обекти – кафене с дейност кафе-аперитив и заведение за обществено хранене в емблематичното за гр. Русе „Доходно здание” – паметник на културата и конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци в местността под „Ормана”.
От проведените през 2013 г. търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони общинска собственост за Мартенски и Коледен базари в общинския бюджет са постъпили. 10299,60 лв. – по-малък от предходни години – 22 000,00 лв.за 2012 г. и 30 700,00 лв. за 2011 г., поради намаления брой къщички, с които разполага общината, следствие влошеното им техническо състояние. За тях са изготвени 38 броя заповеди и 38 броя договори.
            През 2013 г. отпадна годишен наем от 10 бр. спирки на „Рекламна мрежа -5”ООД в размер на 28 800,00 лв. с включен ДДС. След прекратяване на договора за наем същите са дарени от дружеството на общината.
            Отпадна и годишен наем в размер на 23 352,48 лв. за спирки, обслужващи градския транспорт, поради предоставянето им на концесия.
            През настоящата 2014 г. предстои изготвяне на Предложение до Общински съвет-Русе за откриване на процедура за приватизация на 100% от дяловете в капитала на ДКЦ-2.
            При осъществяване ще отпаднат приходи от наеми по договори, сключени с лични лекари в размер на 91 378, 32 лв. за година.
По счетоводна справка приходите от наеми към 31.12.2013 г. са от спортни игрища, от сгради, от терени върху които са разположени обекти по чл. 56/ЗУТ, от разположени рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. изобразителна площ общо в размер на 1 230 310, 57 лв. при планирани 1 620 000,00 лв. за 2012 год. и 1 917 421,57 лв. за 2011 г.                    
Въпреки прекратяването и на част от договорите, от страна на наемателите, следствие на ефективната дейност на отдел  „Търговия и наемни отношения” при дирекция „Икономика и управление на собствеността” в организирането на следващи търгове приходите от наеми запазват своята порядък.
За отчетния период по счетоводна справка приходите от такси по Наредба № 16 на Общинския съвет – Русе за търговия на открито са 381 284,23 лв., а от категоризиране на туристически обекти са 45 690,00 лв. След обработка на справките – декларации по чл.116, ал.4 от Закона за туризма за брой нощувки са постъпили и 94 340  лв. от туристически данък, при 94 367 лв. през 2012 г., но същият се използва за програмата по туризъм.
През 2013 г. са обработени 167 броя заявления за категоризация, изготвени и връчени са 28 броя заповеди за открита процедура и 136 броя временни удостоверения за открита процедура по категоризиране, както и 48 броя заповеди по определяне на категория. Проведени са 38 броя заседания на Общинската експертна комисия по категоризация. Връчени са 131 броя удостоверения-символика на заявители. Направени са 412 броя заверки на регистрите за настанените туристи в средствата за подслон. Постъпили са 452 броя искания, направени са 5256 броя отразявания в издадените разрешителни за търговия.
 
ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 
Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват  чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества.
През 2013 г. са проведени 71 броя търгове и 1 брой конкурс за извършване на разпоредителни сделки. Сключени са  36 договора за учредено  право на строеж за изграждане  на обществено-обслужващи сгради, пристрояване, надстрояване и гаражи, като през 2013 г. преобладават гаражите.  Сключени са и 82   договора за продажба  на обекти и земя, при 35 за 2012 г. и  20 договора за 2011 г.
                През 2013 г. са сключени   22  договора за предоставяне  право на ползване и на  управление, при 16 за 2012 г..
                Резултат от управлението и разпореждането с общинска собственост са постъпилите приходи в общинския бюджет.
По счетоводни данни приходите от продажба на общинска собственост към 31.12.2013 г. са: от земя – 888 174 лв., при  986 658 лв. за 2012 г. и 212 688 лв. за 2011 г., от сгради – 78 305 лв., при 182 146 лв. за 2012 г. и 82 790 лв. за 2011 г., от право на строеж – 87 124 лв., при 60 213 лв. за 2012 г. и 130 163 лв. за 2011 г.  Общо  приходите от разпореждане с общинска собственост за 2013 г. са в размер на 1 053 603 лв., при 1 219 017 лв. за 2012 г. и 429 481 лв. за 2011 г.
 Планираните приходи от разпореждане с общинска собственост за 2012 г. 1 780 000 лв. Продължава отражението на финансово икономическата криза върху приходите от продажба на имоти – общинска собственост. Въпреки проявявания интерес към терена в Индустриалния парк, сделка не е реализирана.
 
 
ІV. ДЕЙНОСТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ДРУЖЕСТВА
 
В архива на отдел „Общинска собственост” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни  преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаването на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със справки и изготвяне на различни по съдържание удостоверения.
През 2013 г. в отдел „Търговия и наемни отношения” и „Общинска собственост” са постъпили и са обработени 4 355 броя молби, заявления и искания на граждани и организации, при 3019 бр. за 2012 г. и  1 942 молби за 2011 г. Обработката на преписките е свързана с издирване, проучване на документи, фотокопия и подготовка на отговор.  През отчетният  период няма постъпили жалби от граждани срещу действия или бездействия на служители от отдел „Общинска собственост” и отдел „Търговия и наемни отношения”.
            Сравнителните данни за дейностите по управление на общинската собственост за  2011 г., 2012 г. и 2013 г. са предоставени в Приложение № 2  към настоящия отчет.
 
V. ИЗВОДИ
 
            Анализът на извършеното по управление на общинската собственост води до следните констатации и изводи:
            1. Продължава процесът по разделяне на общинската от държавната собственост и работата по придобиване на имоти от държавата за задоволяване на общински потребности.
2.  През 2013 г. акцент в работата е увеличаване собствеността на общината чрез придобиване на имоти, които носят дългосрочни доходи
            3. Предстои голяма по обем работа по актуване на имоти  по влязлата в сила кадастралната карта за гр.Русе .    
            4. Проведени са голям брой търгове за извършване на продажби на имоти и са реализирани такива, но не е достигнат  предвидения приход. Причината е, че се продават малки имоти, основно земеделски земи, попадащи в територии по § 4 от ЗСПЗЗ.
            5. Независимо от броя прекратени договори за наем, следствие на по-добра събираемост и контрол,  приходите от наеми запазват порядъка си.
            6. Да се извършат разпоредителни сделки с неефективната и ненужна общинска собственост, към която няма проявен интерес при отдаване под наем и същата не носи приходи на общината.
            7. Наложи се практиката за извършване на огледи  на имотите преди предприемане на действия по разпореждане и във връзка с управлението им.
            8. Предприети са действия по установяване фактическото ползване на имоти – общинска собственост от звена на бюджетна издръжка с оглед прецизиране на основанието, необходимостта и охраната на общинските интереси.
 
                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 
 
№ по ред
Дейност
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1
2
3
4
5
1.
Съставени актове за общинска собственост
190
201
267
2.
Проведени търгове:
2.1
– за отдаване под наем на сгради
19
 
29
 
22
2.2.
– за продажба  и  УПС
34
41
71
3.
Проведени конкурси за:
3.1.
– отдаване под наем на сгради
5
5
5
3.2.
– продажба
3
1
1
4.
Сключени договори
4.1.
за отдаване под наем на :
–    сгради /нови и анексирани/
 
 
392
 
 
328
 
 
303
 
4.2.
– за продажба, делби и продажби по ЗУТ
– за учредено право на строеж
32
 
18
35
 
5
82
 
36
5.
Такси от  Такси:
5.1.
Такси от за търговия на открито
339 938
390 390
381 284
5.2.
за категоризиране на туристически обекти
57 32 2         57 343
32 220
 45 690
6.
Предложения до Общински съвет – Русе
6.1.
– за управление
49
30
62
6.2.
– за разпореждане
75
140
142
7.
Обработени преписки и писма на граждани
1 942
3 019
4 355
8.
Приходи от наеми в лева в т.ч.:
1 917 421
1 597 221
1 230 310
– от сгради
988 039
727 671
– от терени
436 839
290 713
– РИЕ
492543
371 276
– от спортни игрища
 
10 184
9.
Приходи от продажби в лева, в т.ч.
 
 
966 479
9.1.
– сгради
82 790
182 146
78 305
9.2.
– земя
212 688
986 658
888 174
10.
Приходи от учредено право на строеж в лева
130 163
60 213
87 124
 
 
 
 
 
 
Приложение № 3
 
 
 
 
Годишна програма за управление и
разпореждане с имотите общинска
собственоств Община – Русе през 2014 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приета с Решение № 885 по Протокол № 34 от 14.02.2014 г.
на Общински съвет – Русе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
І. Общи положения.
 
            Годишната  програма  на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011 г.- 2015 г.
            Програмата  обхваща  прогнозните  приходи  и  разходи  от  управление  и  разпореждане  с  общинска  собственост.
            От  обхвата  са  изключени  приходите  и  разходите  от  управление  на  имоти –  общинска  собственост, които  са  предоставени  на  Общински  предприятия.          
            Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.
 
ІІ. Прогнозни приходи за 2014 г.
–    от управление
–    от разпореждане.
 
ІІІ. Прогнозни разходи за 2014 г.
–    за организация на дейностите по управление и разпореждане;
–     оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.
 
ІV. Описание на имотите за управление и разпореждане:
–    за отдаване под наем;
–    за прекратяване на съсобственост;
–    за концесия;
–    за продажба;
–    за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
–    за апортиране (непарична вноска).
 
V.Описание на имотите, които Община Русе има намерение да придобие в собственост  и способите за тяхното придобиване.
 
 
ІІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2014 г.
 
Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея.
 
1. Прогнозни приходи от отдел „Търговия и наемни отношения”
 
Прогнозата се прави върху отдадени под наем нежилищни имоти общинска собственост – сгради, рекламно-информационни елементи (РИЕ), терени, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:
 
Наименование
Прогноза за общ годишен приход/лв.
1. Наеми:
Сгради в т.ч.
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.;
– клубни помещения на политически партии и нестопански организации;
– лекарски кабинети;
– гаражи;
– дворни места
700 800
Рекламно-информационни елементи (РИЕ)
300 000.
Терени в т.ч.
– обекти по чл. 56 на Закона за устройство на територията;
384 000
2. Такси:
– Такси от търговия на открито
330 000
– Такси за категоризиране на туристически обекти
 30 000
Всичко прогнозни приходи за 2014 г.
1 744 800
 
 
2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост” за 2014 г.
 
Наименование
Прогноза за общ годишен приход
1. Управление
1.1 Отдаване под наем и под аренда в т.ч.
00 лв.
– земеделски земи
00 лв.
– гори
00 лв.
2. Разпореждане
2.1 Продажба на земеделски земи
    30 000 лв.
2.2 Ликвидиране  на  съсобственост – земя
    50 000 лв.
2.3 Продажба в т.ч.
1 640 000 лв.
– на сгради
         200 000  лв.
– на терени
       1 440 000 лв.
2.4 Предоставяне на вещни права/УПС
    60 000 лв.
                                          Всичко прогнозни приходи за 2014 г.
      1 780 000 лв.
 
 
Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2014 година е 3 524 800,00 лв.
 
ІІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА
 
1. Прогнозни разходи от отдел „Търговия и наемни отношения”
 
Наименование
Прогноза за общ годишен разход/лв.
1
2
Обяви
8 000
Канцеларски  материали
7 000
Скици
15 000
Оборудване и обзавеждане на работните помещения
3 000
Разходи от такси за категоризиране на туристически обекти
2 230
Всичко прогнозни разходи за 2014 г.
35 230
 
 
 
2. Прогнозни разходи от отдел „Общински собственост” за 2014 г.
 
Наименование
Прогноза за общ годишен разход
1
2
Оценки
50 000 лв.
Скици
40 000 лв.
Вписвания
30 000 лв.
Обяви
10 000 лв.
Канцеларски материали
         10 000 лв.
Оборудване и обзавеждане на работните помещения
 20 000 лв.
Обезщетения при отчуждаване
50 000 лв.
Заснемане на имоти – общинска собственост
20  000 лв.
Ремонт на общински имоти
500 000 лв.
Всичко прогнозни разходи за 2014 г.
        730 000 лв.
 
 
Общата стойност на прогнозните разходи  за 2014 година е  765 200,00 лв.
 
 
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
 
            1. Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти общинска собственост през 2014  година
 
 
№ по
 ред
№ на договора
предназначение
адрес
срок на договора
1
2
3
4
5
1
4007
павилион  за продажба на вестници и списания
 
бул. „Цар Освободител“ №108, пред бл. „Афродита“
17.08.2014г.
2
2819            т.200
нафтоснабдителен пункт
ул.“Тодор Каблешков“
06.02.2014г.
3
2820     т.201
нафтоснабдителен пункт
ул.“Байкал“, ул.“Юндола“
06.02.2014г.
4
4044  т.384
павилион тотопункт
ж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“, до блок „Гагарин“
19.10.2014г.
5
4045 т.385
павилион тотопункт
ж.к. „Дружба“1, ул. „Стрешер планина“/ул. „Ямбол“, кв. 581
19.10.2014г.
6
2942     т.43
павилион  за продажба на вестници и списания
 
ж.к.“Родина“ 2,ул.“Чипровци“ до бл. „Скъта“
12.05.2014г.
7
4163   т.60    ЧОС
павилион за промишлени стоки
ул. „Панайот Хитов“ до бл. „Съединение“
  22.12.2014г.
8
2818  т.47
павилион за административни услуги
ж.к.“Дружба“3, ул.“Д.Груев“ /западно от бл.6/
10.02.2014г.
9
2876   т.142
павилион за офис
ул.“Шипка“ и „Бояна“
17.03.2014г.
10
2963   т.412
павилион за услуги
бул. „Ген.Скобелев“, ул. „Муткурова“
04.06.2014г.
11
2898
павилион  за продажба на вестници и списания
 
ул. „Борисова“, пред №2, с/у входа на Общината
26.03.2014г.
12
4058 т.428 ПОС
павилион за кафе-бар
ж.к. „Чародейка Г“-север, югозападно от бл. 402
02.12.2014г.
13
2961        з.В-1
павилион за ядки
ул. „Александровска“,          ул. „Муткурова“  /позиция №5/
08.06.2014г.
14
2968 т.53
павилион за фото услуги
ж.к. „Здравец“ – изток, източно от бл. „Мура“
08.07.2014г.
15
2966
гаражна клетка
ж.к. „Чародейка-Г-юг“, западно от бл. 209
11.06.2014 г.
16
2901
щанд за варена царевица
ул. „Александровска“ до снек-бар „Стената“
01.04.2014г.
17
2904
хладилна витрина за сладолед
ул. „Александровска“ м/у магазин СБА и книжен пазар
31.03.2014г.
18
2909
машина за пуканки
ул. „Александровска“, ул. „Асен Златаров“
31.03.2014г.
19
2910
машина за пуканки
ул. „Александровска“ № 92, ул. „Коледница“
30.03.2014г.
20
2911
щанд за варена царевица
ул. „Александровска“, № 73
30.03.2014г.
21
2914
надуваем батут
ул. „Александровска“, ул. „А. Хаджиоглу“ до ОУ „Отец Паисий“
31.03.2014г.
22
2920
мобилен грил
ул. „Александровска“, ул. „А. Хаджиоглу“ до магазин СБА
30.03.2014г.
23
2922
щанд за варена царевица
ул. „Александровска“, бул. „Цар Освободител“
31.03.2014г.
24
2938
автомат за сладолед
ул. „Александровска“, № 46
03.04.2014г.
25
2906
автомат за сладолед
ул. „Борисова“ пред № 2
06.04.2014г.
26
2915
надуваем батут
ул. „Борисова“ № 81, пред бл. „Яворов“
31.03.2014г.
27
2921
мобилен грил
ул. „Борисова“ и ул. „Бозвели“
30.03.2014г.
28
2913
надуваем батут
ж.к. „Здравец-изток“ до комплекс „Елит“
30.03.2014г.
29
2912
надуваем батут
бул. „Липник“ № 58, пред бивше кино „Здравец“
30.03.2014г.
30
2917
мобилен грил
бул. „Липник“ № 58, до бл. „Олимп“
30.03.2014г.
31
2919
мобилен грил
ул. „Независимост“ до ДКЦ-1
30.03.2014г.
32
2939
апарат за топли напитки
ул. „Независимост“ № 2 до ДКЦ-1
02.04.2014г.
33
2908
машина за пуканки
Парк на Младежта пред заведение „Ривиера“
31.03.2014г.
34
2916
надуваем детски замък
Парк на Младежта до заведение за хранене
31.03.2014г.
35
2902
хладилна витрина за сладолед
пл. „Свобода“ до бар „Хепи“
30.03.2014 г.
36
2903
хладилна витрина за сладолед
пл. „Свобода“ до Съдебната Палата
30.03.2014 г.
37
2905
хладилна витрина за сладолед
пл. „Свобода“ до малката градинка
31.03.2014г.
38
2966
гаражна клетка
ж.к. „Чародейка-Г-юг“, западно от бл. 209
11.06.2014 г.
39
2974
гаражна клетка
ж.к. „Здравец“,                            кв. 661, УПИ – І
01.07.2014г.
40
 
4001
 
петно за автомат – за топли напитки
пл.Свобода 6,фоайе на Пленарна зала
 
19.08.2014
 
41
2886
производств.  помещения
ул.Адм.Рождественски № 42
18.03.2014
42
2885
склад
ул.Адм.Рождественски № 42
18.03.2014
43
 
4048
 
павилион  за продажба на вестници и списания
 
ул.“Александровска“ /позиция№ 1 от схемата/
 
19.10.2014
 
44
4052
 
павилион  за продажба на вестници и списания
ул.“Александровска“ /позиция№ 2 от схемата/
 
  22.10.2014
 
45
 
4090
 
склад-обков, офис и търговска дейност
ул.“Боримечка“№ 43, топла връзка, ет.І
15.12.2014
46
4077
ателие за услуги (ел.техника)
ул.“Боримечка“№ 43, н.тяло, ет.І, пом.1
15.12.2014
47
4078
ателие за услуги (ел.техника)
ул.“Боримечка“№ 43, н.тяло, ет.І,                  пом.1А-север
15.12.2014
48
 
 
4091
 
 
самостоятелен склад
 
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.ІІ, пом. 6
15.12.2014
 
49
4083
ателие за услуги (ел.техника)
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.І, пом.1
10.12.2014
50
4079
печатно производство
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.І, пом.2
15.12.2014
51
4081
шивашко производство
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.ІІ, пом.8,9,11
10.12.2014
52
4080
производство на закуски
ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.ІІІ, пом.12,13,14
10.12.2014
53
2881
тото-пункт
ул.“Борисова“ №16
06.04.2014
54
2972
 
гар.клетка №18
 
ж.к.“Дружба-І“ ,      ул. Стрешер планина  №39, бл.18, вх.В
 
01.7.2014
 
55
4087
 
преместваема гаражна клетка
 
„Дружба – ІІІ“, пред бл. „Романтика-2“
 
01.12.2014
 
56
2973
помещение за услуги
 
ж.к.“Здравец-изток“, ул.“Будапеща“/пав. Кремиковци“/- т.79
30.6.2014
 
57
2948
самостоятелен склад
 
ж.к.“Здравец-изток“, ул.“Будапеща“, пав.“Будапеща“ – 1/2 от обекта -т. 78
14.05.2014
 
58
4085
магазин за хран.стоки
ж.к.“Здравец-изток“, ул.“Братислава“-павилион-чл.56 от ЗУТ
09.12.2014
59
4086
 
кафе-аперитив
 
ж.к.“Здравец-изток“ до бл.“Мусоргски“, т.1394 от схемата по чл.56/ЗУТ
 
03.12.2014
 
60
 
2827
 
 
магазин
 
ж.к.“Здравец-изток“                          до п.клон 13
04.02.2014
61
4054
магазин
жкЗдравец-изток ул.“Гюргево“, с/у бл.Камен и Цена
22.10.2014
62
2952
автомат за топли напитки
ул.“Княжеска“№8
14.5.2014
63
1541
офиси
ул.“Княжеска“№15 -партер
14.05.2014
64
2953
офис
ул.“Котовск“№ 1,               етаж V, стая 503
15.05.2014
65
4073
кафе-бар
ул.“Котовск“№ 1 – партер
04.12.2014
66
2795
магазин
бул.“Липник“№ 52 /проход/
02.02.2014
67
4012
селскостопанска аптека
ж.к.“Локомотив“ пав.“Мак“
25.08.2014
68
2880
склад на едро за ветеринарни препарати
ул.“Мария Луиза“                  № 1, бл.“Аксаков“
15.03.2014
69
4051
заведение за обществено хранене „Ривиера“
Младежки парк-обект от КАРЕ/КЕНОР/
22.10.2014
70
2799
открит склад
местност „Нова махала“, ул. „Света Петка“№5, Църква „Света Петка“             /северно от нея/
02.02.2014
71
2955
кафе-аперитив
ул.“Олимпи Панов“№6
02.06.2014
72
4064
магазин
ул.“ПетърВичев“                                /зад „Млечна кухня“/
03.12.2014
73
4050
магазин
ул.“Плиска“91, бл.“Клокотница – І“
16.10.2014
74
2890
сервиз за битова техника
ул.“Плиска“, бл.“Клокотница – І“
 17.03.2014
75
4013
офис
ул.“Плиска“91, бл.“Клокотница – І“
19.08.2014
76
2965
склад
ул.“Плиска“ бл.“Клокотница-ІІ“
30.6.2014
77
4011
магазин
ж.к.“Родина – ІІ” пред бл. “Българка”
24.08.2014
78
2802
ГАРАЖ №3
ж.к. Родина-3,   ул.Згориград и ул.“Ибър“                        бл.7, вх.Б
02.02.2014
79
2894
ГАРАЖ №7
ж.к. Родина-3,   ул.Згориград и ул.“Ибър“                       бл.7, вх.Б
20.03.2014
80
4037
ГАРАЖ №13
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър,                  бл.7, вх. Б
16.10.2014
81
4158
ГАРАЖ №14
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър,                  бл.7, вх. Б
23.12.2014
82
2947
ГАРАЖ №3
ж.к. „Родина-3“ ,    ул. „Згориград“ и   ул. „Ибър“,бл.7,вх.В               
07.05.2014
83
2946
ГАРАЖ №5
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър,                  бл.7, вх. В
07.05.2014
84
 2803
ГАРАЖ №6
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър,                  бл.7, вх. В
 02.02.2014
85
 2945
ГАРАЖ №5
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър,                  бл.7, вх. Г
07.05.2014
86
4093
ГАРАЖ №7
ж.к.“Родина-3″, ул.Згориград и ул.Ибър,                  бл.7, вх. Г
10.12.2014
87
4001
автомат за топли напитки
пл.“Свобода“6, фоайе пред Пленарна зала
19.08.2014
88
2883
магазин за пром. стоки и строителни материали
ул.“Св.Св.                      Д имитър Басарбовски“№51
19.03.2014
89
2981
Фризьоро-бръснарски салон
ул.“Симеон                 Велики” №2
10.7.2014
90
2950
производствени помещения
ул.Търговска №1
19.05.2014
91
4070
магазин
ул.“Фердинанд“№3а-партер
04.12.2014
92
4066
офис
ул.“Фердинанд“№3а- ет.3, ст.3,6
02.12.2014
93
2959
офис
ул.“Хр.Г.Данов“ №8
26.05.2014
94
4063
авторемонтна работилница
м.“Хаджигенова чешма“
07.12.2014
95
2966
сглобяема гаражна клетка
ж.к.“Чародейка-Г-юг“, западно от бл.209
11.06.2014
96
4062
магазин
с. Ново село,        автоспирка
02.12.2014
97
2998
самостоятелен склад
с. Просена                      /Клуб на пенсионера/
19.08.2014
98
2895
магазин
с. Семерджиево, ул.Камчия №1
19.03.2014
99
2971
кафе-еспресо,продажба на закуски
с. Тетово, автоспирка-център
01.7.2014
100
2892
Базова станция и антенна мачта на мобилен оператор
с. Тетово  – сградата на ЗКПУ -“ Тетово“
01.04.2014
101
2977
аптека
с. Червена вода,           Автоспирка-център
07.07.2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.                  Прогнозен списък за продажба на имоти – общинска собственост през 2014г.
 
 
№ по
 ред
АОС
Наименование на общинския имот
Разпореждане
Приходи, лв.
1
2
3
4
5
1.
7089/2013 г.
ПИ с идентификатор 63427.7.760 по кадастралната карта на град Русе, с площ 500 кв.м., ж.к. „Изток”
Продажба
93 880 лв.
2.
4968/2007г.
УПИ ІІ-1692, кв. 106, с. Николово
Продажба
8000 лв.
3.
4970/2007г.
УПИ ІV-1716, кв.106, с.Николово
Продажба
9000 лв.
4.
4971/2007г.
УПИ V-1717, кв. 106, с.Николово
Продажба
10000 лв.
5.
4972/2007г.
УПИ VІ-1718, кв.106, с.Николово
Продажба
10000 лв.
6.
4973/2007г.
УПИ VІІІ-1719, кв.106,с.Николово
Продажба
11000лв.
7.
4974/2007г.
УПИ VІІІ-1720, кв.106, с.Николово
Продажба
12000 лв.
8.
1007/2007г.
УПИ ІХ-1721, кв.106, с.Николово
Продажба
36000лв.
9.
6154/2011г.
Застроен ПИ с идентификатор 63427.99.10, площ 1381 кв.м.гр.Русе
Продажба
20000лв.
10.
7028/2013г.
Незастроен ПИ 63427.2.2686,гр.Русе
Продажба
29000лв.
11.
6969/2013г.
ПИ №503.1435, местност „Дрибак3,4”с.Николово
Продажба
500 лв.
12.
6956/2013г.
ПИ №503.1415, местност Дрибак3,4”с.Николово
Продажба
600 лв.
13.
6948/2013г.
Поземлен имот № 503.1438, местност „Дрибак3,4”, с.Николово
Продажба
550 лв.
14.
7001/2013г.
Поземлен имот № 503.1554, местност „Дрибак3,4”, с.Николово
Продажба
500 лв.
15.
7002/2013г.
Поземлен имот № 503.1660, местност „Дрибак3,4”, с.Николово
Продажба
500 лв.
16.
7031/2013г.
Поземлен имот № 503.1307, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
500 лв.
17.
7030/2013г.
Поземлен имот № 503.1307, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
550 лв.
18.
7037/2013г.
Поземлен имот № 503.43, местност „Дрибак 6”, с.Николово
Продажба
550 лв.
19.
7038/2013г.
Поземлен имот № 503.1529, местност „Дрибак 1,2”, с.Николово
Продажба
500 лв.
20.
7104/2013г.
Поземлен имот № 503.1800, местност „Дрибак 3,4”, с.Николово
Продажба
500 лв.
21.
7102/2013г.
Поземлен имот № 503.1623, местност „Дрибак 3,4”, с.Николово
Продажба
500 лв.
22.
7109/2013г.
Поземлен имот № 503.2147, местност „Дрибак 1,2”, с.Николово
Продажба
500 лв.
23.
7110/2013г.
Поземлен имот № 503.1851, местност „Дрибак 1,2”, с.Николово
Продажба
500 лв.
24.
7111/2013г.
Поземлен имот № 503.1855, местност „Дрибак 1,2”, с.Николово
Продажба
500 лв.
25.
7112/2013г.
Поземлен имот № 503.316, местност „Дрибак 6”, с.Николово
Продажба
500 лв.
26.
7113/2013г.
Поземлен имот № 503.2327, местност „Дрибак 1,2”, с.Николово
Продажба
500 лв.
27.
7105/2013г.
Имот № 000061, с.Николово,местност „Плужна”, площ 1306 кв.м.
Продажба
3000 лв.
28.
7091/2013г.
Поземлен имот № 503.1583, местност „Дрибак 3,4”, с.Николово
Продажба
500 лв.
29.
7092/2013г.
Поземлен имот № 503.1586, местност „Дрибак 3,4”, с.Николово
Продажба
500 лв.
30.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1233, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
500 лв.
31.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1234, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
500 лв.
32.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1273, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
500 лв.
33.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1276, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
550 лв.
34.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1277, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
550 лв.
35.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.2149, местност „Дрибак 1,2”, с.Николово
Продажба
550 лв.
36.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1789, местност „Дрибак 3,4”, с.Николово
Продажба
550 лв.
37.
7087/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.150.492 по кадастралната карта на град Русе, с площ 537 кв.м., м. „Караманлийка”
Продажба
540 лв.
38.
7088/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.159.335 с площ 241 кв.м., м. „Кону бунар” в землището на град Русе
Продажба
250 лв.
39.
6887/2013 г.
ПИ с идентификатор 63427.4.1908 с площ 200 кв.м. по КК на град Русе с  административен адрес ул. „Йосиф Цанков” 79-Б, ж.к. „Дружба 2”
Продажба
11 066 лв.
40.
7108/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.152.10 с площ 774 кв.м., м. „Нови Халваджи” в землището на град Русе
Продажба
780 лв.
41.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.166.360 с площ 1500/1776 кв.м., м. „Астарджийка” в землището на град Русе
Делба
300 лв.
42.
7060/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.169.551 с площ 2152 кв.м., м. „Гълъбец” в землището на град Русе
 
Продажба
2200 лв.
43.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.146.129 с площ 428 кв.м., м. „Хаджигенова чешма” в землището на град Русе
Продажба
430 лв.
44.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.152.259 с площ 1528 кв.м., м. „Нови Халваджи” в землището на град Русе
Продажба
1530 лв.
45.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.152.260 с площ 1541 кв.м., м. „Нови Халваджи” в землището на град Русе
Продажба
1540 лв.
46.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.149.55 с площ 463 кв.м., м. „Касева чешма” в землището на град Русе
Продажба
470 лв.
47.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.166.419 с площ 743 кв.м., м. „Астарджийка” в землището на град Русе
Продажба
750 лв.
48.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.166.299 с площ 599 кв.м., м. „Астарджийка” в землището на град Русе
Продажба
600 лв.
49.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.166.300 с площ 707 кв.м., м. „Астарджийка” в землището на град Русе
Продажба
710 лв.
50.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.166.602 с площ 491 кв.м., м. „Астарджийка” в землището на град Русе
Продажба
490 лв.
51.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.166.292 с площ 522 кв.м., м. „Астарджийка” в землището на град Русе
Продажба
530 лв.
52.
В процес на съставяне
Земеделска земя с идентификатор 63427.159.650 с площ 815 кв.м., м. „Кону бунар” в землището на град Русе
Продажба
820 лв.
53.
В процес на съставяне
Земеделска земя 509.9 с площ 535 кв.м., м. „Кантона” /”Кошарите”/ в землището на село Басарбово
Продажба
540 лв.
54.
7034/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.146.128 с площ 338 кв.м., м. „Хаджигенова чешма” в землището на град Русе
Продажба
340 лв.
55.
7054/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.150.401 по кадастралната карта на град Русе, с площ 549 кв.м., м. „Караманлийка”
Продажба
550 лв.
56.
7035/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.150.459 по кадастралната карта на град Русе, с площ 494 кв.м., м. „Караманлийка”
Продажба
500 лв.
57.
7080/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.150.458 по кадастралната карта на град Русе, с площ 519 кв.м., м. „Караманлийка”
Продажба
520 лв.
58.
7081/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.150.483 по кадастралната карта на град Русе, с площ 559 кв.м., м. „Караманлийка”
Продажба
560 лв.
59.
7078/2013 г.
Земеделска земя с идентификатор 63427.150.669 по кадастралната карта на град Русе, с площ 504 кв.м., м. „Караманлийка”
Продажба
500 лв.
60.
6311/2010 г.
185,74/480 ид.ч. от УПИ XIII-5592 по РП, а по КК на град Русе ПИ с идентификатор 63427.2.5679 в кв. 236 по ул. „Хан Аспарух” 39
Прекратяване на съсобственост продажба
101 354 лв.
61.
4545/2006 г.
УПИ I-464, кв. 55 с площ 2770 кв.м. в село Басрабово
Продажба
72 020 лв.
62.
В процес на съставяне
ПИ с идентификатор 63427.7.4.2060 по кадастралната карта на град Русе, с площ 157 кв.м., ул. „Мими Балканска”№5.
Продажба
8 000 лв.
63.
3863/2002 г.
УПИ 768 от кв. 601, с площ 225 кв.м., ул. „Йосиф Цанков“ № 56, гр. Русе
Продажба
11 700 лв.
64.
7095/2013 г.
ПИ с идентификатор 63427.4.129, с площ 165 кв.м., ул. „Връшка чука“ № 12, гр.Русе
Продажба
8 580 лв.
65.
 
Изграждане на 1 гараж по ул. „Ради Иванов“, северозападно от жил. блок 210, ЖК Чародейка Юг , гр. Русе
Учредяване право на строеж
2 478 лв.
66.
 
Изграждане на 4 гаража по ул. „Стоян Михайловски“, източно от жил. блок 50 А, ЖК Дружба 3, гр. Русе
Учредяване право на строеж
5 640 лв.
67.
В процес на съставяне
УПИ XII-250, кв. 126 имот ул. „Видин“ № 21, гр. Русе, с площ 438 кв.м. РЗП
Учредяване право на надстрояване
107 000 лв.
68.
5542/2008 г.
УПИ XIII-106 от кв. 888, с площ 21 646 кв.м., местност „Слатина“ – Индустриален парк
Продажба
846 718 лв.
69.
7085/2013 г.
ПИ с идентификатор 63427.147.85 с площ 553 кв.м., землището на гр.Русе, местност Сметище
Продажба
500 лв.
70.
7085/2013 г.
ПИ с идентификатор 63427.147.86 с площ 589 кв.м., землището на гр.Русе, местност Сметище
Продажба
530 лв.
71.
7084/2013 г.
ПИ с идентификатор 63427.159.336 с площ 1054 кв.м., землището на гр.Русе, местност Кону бунар
Продажба
1000 лв.
72.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1189, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
500 лв.
73.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1301, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
550 лв.
74.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1302, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
550 лв.
75.
В процес на съставяне
Поземлен имот № 503.1303, местност „Дрибак 4,5”, с.Николово
Продажба
550 лв.
76.
6041/2009 г.
ПИ с идентификатор 63427.96.1, с площ 63965 кв.м, гр.Русе, местност Орта Екенлик
Продажба
100 000 лв.
77.
4884/2007 г
ПИ 444, кв.178, с площ 104 дка, гр.Ветово
Продажба
104 000 лв.
78.
6833/2012 г.
ПИ с идентификатор 63427.3.506 , с площ 11681 кв.м, гр.Русе, местност Лагера
Продажба
126 984 лв.
 
 
 
V.Описание на имотите, които Община Русе има намерение да придобие в собственост  и способите за тяхното придобиване.
 
1.  Имоти в землището на с.Щръклево, община Иваново, представляващи бивше „Гражданско летище за обществено ползване – Русе” – чл.54 от ЗДС;
2. Имоти в землището на с.Щръклево, община Иваново, представляващи бивше „Военно поделение към Летище Щръклево” – чл.54 от ЗДС.
 
VІ. Определяне  на  общински обекти от първостепенно значение
 
1. бул. Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)