Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 885 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за извършване на разходи от бюджета на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, необходими като собствен принос по проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“, одобрен за финансиране от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А, в размер на 2% от одобрения бюджет по проекта.
2. Дава съгласие Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе да осигури временно необходимите средства за финансиране на дейностите по проекта, до възстановяването им от програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)