Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 885

На основание чл.21 ал.1 т.8 ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Предоставя на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД за безвъзмездно право на ползване, до приключване процедурата по приватизация на, но не повече от 24 (двадесет и четири) месеца, на магазини – частна общинска собственост, както следва:

Магазин „Твърдина”,
 ул. „Доростол” 51
АОС №2836/31.05.1999 г.
Магазин „Първа пролет”,
 ул. „Плиска” 5
АОС №584/26.08.1996 г.
Магазин „П.Хитов”,
 ул. „П. Хитов” 48 А
АОС №583/28.08.1996 г.
Магазин „Русия”,
 ул. „Н. Обретенов” 90
АОС №3129/25.08.1999 г.
Магазин и фурна „Клон 4”, ул.„Александровска” 91 АОС №1324/08.08.1997 г.
Магазин „Витоша”,/клон 5/
 ул. „Борисова” 16
АОС №107/27.07.1995 г.

2. Задължава Кмета да издаде заповед за удължаване срокът на сключените договорите с „Хляб и хлебни изделия” ЕООД за предоставяне безвъзмездно право на ползване, считано от 02.07.2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)