Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 886 Прието с Протокол № 34/14.02.2014 г.

На основание чл.52, ал.1 от ЗМСМА и чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година , ПМС №3/15.01.2014г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и чл.22, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинският съвет реши:

1.Приема бюджета на Община Русе за 2014 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на103 358 318лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 45 432 614, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 40 967 741лв.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 279 904лв., съгласно Приложение № 1a
1.1.1.3. Преходен остатък от 2013 година в размер на 4 184 969лв., съгласно Приложение №1Б
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 57 925 704лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 11 246 000лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 18 513 765лв.
1.1.2.3. Приходи от концесии в размер на 4 200лв.
1.1.2.4. Помощи и дарения от страната и чужбина в размер на 232 629лв.
1.1.2.5. Операции с нефинансови активи в размер на 2 080 000лв.
1.1.2.6. Трансфери за местни дейности в размер на 5 021 000лв., в т.ч.:
1.1.2.6.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 4 843 700лв.
1.1.2.6.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 177 300лв.
1.1.2.7. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 989 000лв., в т.ч.:
1.1.2.7.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 287 500лв.
1.1.2.7.2. За други инвестиционни разходи в размер на 701 500лв.
1.1.2.8. Трансфери между бюджети в размер на (-)182 000лв.
1.1.2.9. Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на (-)6 602 916лв.
1.1.2.10. Временни безлихвени заеми в размер на (-)13 681 542лв.
1.1.2.11. Финансиране 24 241 365лв.
1.1.2.12 Преходен остатък от 2013 година в размер на 16 064 203лв., съгласно Приложение №1Б.
1.2. По разходите в размер на 103 358 318лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 44 350 857лв., съгласно Приложение №3.
1.2.2. За местни дейности- текущ бюджет в размер на 49 365 614лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 500 000лв., съгласно Приложение №4.
1.2.3.За капиталови разходи в Инвестиционна програма /държавни и местни дейности/ в размер на 9 641 847лв., съгласно Приложение №5.
1.2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10 и №10а.
1.2.5. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-)44 490 537лв. Приложение №1.
1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.
2. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №19.
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 60 000лв.,
3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет за:
– помощи по Решение на Общински съвет – 15 500лв.;
– подпомагане с 300лв. на дете в приемно семейство по Решение №1008/14.10.2010г. на Общински съвет – 4 500лв.
– подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани – 21 564лв.
– Калкулация за християнско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2014г. – Приложение №11
– Калкулация за мюсюлманско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2014г. – Приложение №12
3.3. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 12 240лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);
3.4. Субсидии за читалища – 20 000лв./ дофинансиране с общ. приходи/
3.5. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.3.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1.СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
4.2.Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 70 580 лв.
4.3. Кметства -4 010лв.
4.4. Средства за финансиране на проекти в областта на културата и изкуството – 52 000лв.
5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски:
5.1. За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №17
5.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно на педагогическия персонал съгласно Приложение №18
6. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия, съгласно Приложения № №13;13а;14;15;16 и 24.
6.1. Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата под формата на субсидии от сборния общински бюджет за 2014г., съгласно Приложение №6.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №20.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014, 2015, 2016 г. – Приложения №№21;21а;21б.
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №22.
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 година в размер на 33 993 300лв., в т.ч. мостови кредит в размер на 27 304 641лв.
10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2014 година в размер на 0лв.
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2014 година в размер на 33 993 300лв.
10.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2014 г. се определят в размерите, съгласно Приложение № 9.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в местните дейности, които могат да бъдат натрупани през 2014 година в размер на 5%.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 30%.
13. Определя размера на просрочените вземания в размер на 947 496лв., съгласно Приложение №8
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2. от настоящето решение.
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3. Да организира разпределението на бюджета по параграфи и тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.
15.7. Да организира разпределението на бюджетната прогноза по параграфи.
16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014 година.
16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
18. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, съгласно чл.55 от Закона за Държавния бюджет на Р България за 2014г.
19. Дава съгласието си дейностите в културата да прилагат системата на делегирани бюджети като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината в размер на 140 991лв., съгласно Приложение №1А.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №23.
21. Отменя Решение №735, прието с Протокол №29/19.09.2013г. за поемане на краткосрочен дълг по проект „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център – Русе“ в размер на 2 275 000лв.
22. Отменя Решение №850, прието с Протокол №32/12.12.2013г. за одобрена План-сметка в дейност „Чистота“ за 2014г.
23. Одобрява План сметка на дейност „Чистота“ за 2014г., съгласно Приложение №25.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)