Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 886 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 2, т. 3 от Закона за туризма, Общински съвет – Русе реши:

1.Одобрява участието на Община Русе в Организацията за управление на Дунавски туристически район /ОУДТР/ и в Учредителния комитет за създаване на организацията.
2.Определя Пламен Пасев Стоилов – Кмет на община Русе за представител на община Русе в Учредителния комитет за създаване на Организацията за управление на Дунавски туристически район /ОУДТР/, а в негово отсъствие –упълномощено от него лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)