Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 886

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект «Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав” – гр. Русе» по Наредба № Н-1 от 08.02.2007г., издадена от Министъра на финансите пред Министерството на физическото възпитание и спорта и декларира наличността на средствата в размер на 33 268,21 лв. в бюджета на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)