Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 887 Прието с Протокол № 35/21.06.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-16 от 03.04.2018 г., от „ПАЛЕТ СЪРВИС“ ООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.186.12 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Гъстите круши“, като се определя смесена обществено обслужваща и складова зона (Сос). С ПЗ се предвижда с ограничителни линии ново, свободно разположено застрояване, изтеглено на законоустановените отстояния от граници на имота и с височина до 10,00 м. и при спазване сервитутите на преминаващите през имота проводи. Предвижданията на ПУП-ПЗ са съобразени с учреденото право на преминаване през югозападната част на имота, с ивица с площ от 522,69 кв.м. при ширина 5,30 л.м. от границата с ПИ 63427.186.3, съгласно нотариален акт №278 от 05.09.2008 г., вписан в том IX с рег. №17864, в дело №1300 в Служба по вписванията.
2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.186.12 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Гъстите круши“, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)