Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 887

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 887
Прието с Протокол № 43/24.02.2006 г.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.7 от Наредба №2 на ОбС – Русе за базисните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение, Правилника за организация и работа на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Не променя (запазват се) базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, определени съгласно Наредба №2, приета с Решение № 638/05.07.2005 год.
2. Раздел ІІ, чл.3, ал.1 сектор ІІІ от Наредба №2 придобива следната редакция: Обектите в ж.к. “Чародейка”, “Дружба – 1, 2 и 3”, “Здравец-изток” между бул. ”Липник “ и бул. ”България“, източно от ул. ”Котовск“, Източна, Западна промишлени зони и ж.к. “Родина 1, 2 и 3”.
3. Създава в чл.2, ал.1 нова т.”20а” със следния текст:

Предназначение на обекта

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

20а.Стадиони (месечна цена на дка площ)

 

1.00лв. 1.00лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/