Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 887

Прието с Протокол № 44/20.05.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, във връзка с чл.103в, ал.5, изр. второ от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, и с чл.6 ал.1 б.„б” и ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе като:
§1.Към глава втора се добавя нов Раздел ХІI.
Пристанищни такси, събирани в пристанище общинска собственост
Чл.53г. (1) За посещение на кораб в пристанище общинска собственост, независимо от вида му и извършваната от него дейност, се събира пристанищна такса в размер на 40 лева за корабопосещение.
(2) На пътнически кораб с кабини за пътници, се събира пасажерска такса в размер на 2 лева за пътник, на база официалния пасажерски списък на пътниците.
(3) За посещение на ро-ро състав или пътнически кораб в пристанище общинска собственост, когато плавателните съдове обслужват корабна линия между граничните пунктове по българо-румънския участък на р. Дунав, се събира обща за всеки състав или кораб пристанищна такса в размер 20 лева.
Чл. 53д. За специални кораби по смисъла на чл. 5 КТК, за добиващи (инертни материали, дърводобив и др.), за строителни кораби и за корабите, предназначени за помощни (спомагателни) пристанищни дейности (плаващи кранове, маневрени влекачи, катери, баржи за лимбиране и др.), се заплаща само пристанищна такса по 20 лева за всеки кораб за започнат месец престой в пристанище общинска собственост.
Чл. 53е. За кораби, включени в състав, пристанищната такса се събира за всеки кораб поотделно.
Чл. 53ж. Таксите се заплащат преди отплаването на кораба от пристанището.
§ 2. Към Допълнителни разпоредби се добавят:
10. „Посещение на кораб“ е периодът от време между контрола на пристигане на кораба в пристанището и контрола на неговото заминаване, оформено от органите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
11. За целите на тази наредба корабите се делят на следните типове:
 „Пътнически кораб“ е всеки кораб, включително високоскоростен плавателен съд, по смисъла на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот по море (SOLAS) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), ратифицирана с Указ № 2250 от 1983 г. (ДВ, бр. 61 от 1983 г.), който може да превозва повече от 12 пътници;
 „Ро-ро пътнически кораб“ е кораб, предназначен за превоз на пътници и товари, с товарни помещения, с хоризонтален начин за натоварване и разтоварване;
 „Специален кораб по смисъла на чл. 5 КТК“ е кораб, употребяван за научни, учебни, културни, противопожарни, съобщителни, митнически и санитарни цели, за пилотаж, за упражняване на надзор, за разбиване на ледове, за търсене и спасяване, за ликвидация на последствия и щети от погинало имущество и др.
12. „Кораби в състав“ е временно формирование от влачени/тласкани кораби и влекач/тласкач.
§ 3. В чл. 20 ал. 3 текста „0.40 лв. на кв.м.” се заличава и вместо него се записва „за първа зона – 0.80 лв. на кв.м., за втора зона – 0.68 лв. на кв.м. и за трета зона – 0.56 лв. на кв.м.”.
§ 4. В чл. 23 ал. 3 след „Тетово” се добавя „Бъзън”.
§ 5. В чл. 59 ал. 1 т. 16.2. б. „а” числото „4.00 лв.” се заменя с „5.00 лв.”
§ 6. В чл. 59 ал. 1 т. 16.2. б. „б” числото „6.00 лв.” се заменя с „10.00 лв.”
§ 7. В чл. 59 ал. 1 т. 16.3. текста „Почивна база в гр. Царево-бунгала без санитарен възел-4.00лв. на ден” се отменя.
§ 8. Сумите, определени с § 3, § 5 и § 6 от тази наредба, се събират от 1 юни 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)